E-mail: obs_vetovo_2015@abv.bg

тел.: +359 8161 28-00

факс: +359 8161 28-71

моб.: +359 879 508 083

ПРЕДВАРИТЕЛЕН   ДНЕВЕН   РЕД

       1. Приемане годишен отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните за периода от 01.01.2020г. до 31.12.2020 г.

                      Доклад                                                                                          Отчет

Вносител: Венцислав Чавдаров – зам. кмет на Община Ветово

         2. Стартиране на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от поземлен имот №15151.190.3 /стар №190003/, с начин на трайно ползване „Друг вид дървопроизводителна гора“, находящ се в землището на град Глоджево, Община Ветово, местност „Чий коджа баир“.

Вносител: д-р Мехмед Мехмед - Кмет на Община Ветово

               3. Приемане на Годишен план за паша на пасищни животни на територията на Община Ветово за 2021/2022 стопанска година.

                             Приложение 1                        Приложение 2                        Приложение 3

Вносител: д-р Мехмед Мехмед - Кмет на Община Ветово

           4. Предоставяне на пасища, мери и ливади за общо и индивидуално ползване на земеделски стопани, отглеждащи пасищни животни по реда на чл.37 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ).

                         Приложение

Вносител: д-р Мехмед Мехмед - Кмет на Община Ветово

              5. Приемане на Последваща оценка на Общинския план за развитие на Община Ветово за периода 2014-2020 година.

Вносител: д-р Мехмед Мехмед - Кмет на Община Ветово

             6. Корекция на план-сметка за приходите и разходите по управление на отпадъците за 2021 година.

                    Приложение

Вносител: д-р Мехмед Мехмед - Кмет на Община Ветово

              7. Отпускане на еднократна финансова помощ на граждани от бюджета на Община Ветово.

Вносител: д-р Мехмед Мехмед - Кмет на Община Ветово

               8. Отпускане на еднократна финансова помощ на граждани от бюджета на Община Ветово.

Вносител: д-р Мехмед Мехмед - Кмет на Община Ветово

                9. Отпускане на еднократна финансова помощ на граждани от бюджета на Община Ветово.

Вносител: д-р Мехмед Мехмед - Кмет на Община Ветово

              10. Отпускане на еднократна финансова помощ на граждани от бюджета на Община Ветово.

Вносител: д-р Мехмед Мехмед - Кмет на Община Ветово

         11. Стартиране на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имот - публична общинска собственост, представляващ Гараж с две гаражни клетки, находящ се в УПИ I-866, кв.38 по плана на село Смирненски, ЕКАТТЕ 67578, Община Ветово.

Вносител: д-р Мехмед Мехмед - Кмет на Община Ветово

              12. Приемане на План за защита при бедствия в Община Ветово.

Вносител: д-р Мехмед Мехмед - Кмет на Община Ветово

           13. Стартиране на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот с идентификатор №10803.167.177 /стар №000177/, начин на трайно ползване " Друг вид дървопроизводителна гора", находящ се в землището на град Ветово, ЕКАТТЕ 10803, Община Ветово, местност "Чирмашлъка 1".

Вносител: д-р Мехмед Мехмед - Кмет на Община Ветово

                14. Приемане на бюджета на Община Ветово за 2021 година.

                                           Доклад към Докладната записка

                                Приходи                                                     Разходи

                        Приложение 1                                          Приложение 5

                        Приложение 2                                          Приложение 6

                        Приложение 3                                          Приложение 7

                        Приложение 4                                          Приложение 8

                                         Протокол от публично обсъждане

Вносител: д-р Мехмед Мехмед - Кмет на Община Ветово

            15. Разни.

            16. Изказвания на граждани.

 

 

 

 

Председател на ОбС:

             /Инж. Петко Ахмаков/

 

 

Допълнителни докладни след срока

 

       Стартиране на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот - публична общинска собственост, представляващ площ от 15.00(петнадесет)кв.м., за поставяне на павилион с търговско предназначение по чл.56 от ЗУТ, находящ се в УПИ - I-352, кв.74 по плана на село Смирненски, Община Ветово.

Вносител: д-р Мехмед Мехмед - Кмет на Община Ветово

 

          Допълнение на Решение №269 по Протокол №18 от 22.01.2013 г. на Общински съвет - Ветово.

                                                                                                                                                                         Вносител: Димитър Денев - зам.Кмет на Община Ветово

       Кандидатстване към фонд "Социална закрила" за осигуряване на достъпна среда в сградата на ЦОП "Смело сърце" гр. Ветово.

   Вносител: Димитър Денев - зам.Кмет на Община Ветово

       Одобряване на задание за Подробен устройствен план (ПУП) - Изменение на план за регулация (ИПР) на УПИ XVII - озеленяване в кв. 27 и Изменение на план за улична регулация (ИПУР) от ОТ 100 до ОТ 101, от ОТ 101 до ОТ 113; от ОТ 103 до ОТ 109 и обособяване на нови квартали, с. Кривня, общ. Ветово. 

   Вносител: Димитър Денев - зам.Кмет на Община ВетовоНазад