E-mail: obs_vetovo_2015@abv.bg

тел.: +359 8161 28-00

факс: +359 8161 28-71

моб.: +359 879 508 083

ПРЕДВАРИТЕЛЕН   ДНЕВЕН   РЕД

   1. Отмяна на Решение № 269 по Протокол №20 от 29.12.2020 г. на ОбС – Ветово, одобряване на задание и разрешение за изработване на ПУП- ПЗ (План за застрояване) за неземеделска производствена дейност за ПИ 39832.3.31, местност "Есенни кулак" в землището на с. Кривня, общ. Ветово, обл. Русе.

Вносител: д-р Мехмед Мехмед - Кмет на община Ветово

  2. Утвърждаване на план-сметка за приходите и разходите по управление на отпадъците за 2021 година. 

                  Приложение

Вносител: д-р Мехмед Мехмед - Кмет на община Ветово

  3. Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организация и дейността на Общинския съвет - Ветово, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация мандат 20119-2023.3. Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организация и дейността на Общинския съвет - Ветово, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация мандат 20119-2023.

       Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

                      Мотиви

Вносител: инж. Петко Ахмаков- председател на ОбС - Ветово

     4. Разни.

     5. Изказвания на граждани.

 

 

Председател на ОбС:

             /Инж. Петко Ахмаков/

 

 

Допълнителни докладни след срока

       Освобождаване от изпълнение на задължението по плащане на наемната цена на наематели, ползващи общински терени за срок на временните противоепидемични мерки, касаещи преустановяване посещенията във всички заведения за хранене и развлечения по смисъла на чл.124 от Закона за туризма.

        Вносител: д-р Мехмед Мехмед - Кмет на община Ветово

    Приемане на Отчет за състоянието на общинската собственост в Община Ветово за периода 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г.

                           Отчет

  Вносител: д-р Мехмед Мехмед - Кмет на община Ветово

     Приемане на Програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост в Община Ветово през 2021 година.

                           Проект

  Вносител: д-р Мехмед Мехмед - Кмет на община Ветово

       Определяне на представител за предстоящо редовно присъствено заседание на Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от "ВиК" ООД - Русе.

  Вносител: д-р Мехмед Мехмед - Кмет на община Ветово

       Одобряване на задание за Подробен устройствен план (ПУП) - Парцеларен план (ПП) на трасе за довеждащ водопровод за поземлен имот с идентификатор 10803.161.14, находящ се в землището на гр. Ветово, общ. Ветово, местност "Параджика".

 Вносител: д-р Мехмед Мехмед - Кмет на община Ветово

     Увеличение на възнаграждението на управителя на "Ветовска гора" ЕООД.

 Вносител: д-р Мехмед Мехмед - Кмет на община Ветово

    Даване на съгласие за кандидатстване на Община Ветово по Процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 "Патронажна грижа +" ОП "РЧР" 2014-2020.

 Вносител: д-р Мехмед Мехмед - Кмет на община ВетовоНазад