E-mail: obs_vetovo_2015@abv.bg

тел.: +359 8161 28-00

факс: +359 8161 28-71

моб.: +359 879 508 083

  ДНЕВЕН   РЕД

     

    1. Приемане на Наредба №16 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Ветово.

                       Приложение

                                                                                                                                                                         Вносител: д-р Мехмед Мехмед - Кмет на община Ветово

    2. Даване на съгласие за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ I в квартал 53 по регулационния план на село Смирненски, ЕКАТТЕ 67578, Община Ветово.

Вносител: д-р Мехмед Мехмед - Кмет на община Ветово

  3. Даване на съгласие за продажба на недвижим имот- частна общинска собственост, представляващ УПИ V-1640 в квартал 78 по регулационния план на град Ветово, ЕКАТТЕ 10803, Община Ветово.

Вносител: д-р Мехмед Мехмед - Кмет на община Ветово

    4. Стартиране на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот –публична общинска собственост, представляващ площ от 18.00 9осемнадесет) кв.м., за поставяне на дървен навес по чл. 56 от ЗУТ пред застрахователен офис, собственост на Венцислав Руменов Чавдаров, находящ се в УПИ V-641, кв. 75 по плана на град Ветово, Община Ветово.

Вносител: д-р Мехмед Мехмед - Кмет на община Ветово

  5.Одобряване на задание за Подробен устройствен план (ПУП) – Изменение на план за улична регулация (ИПУР) и Изменение на план за регулация (ИПР) в кв. 120, град Глоджево, общ. Ветово.

Вносител: д-р Мехмед Мехмед - Кмет на община Ветово

  6. Одобряване на Подробен устройствен план (ПУП)- изменение на план за улична регулация (ИПУР) между улиците "Жельо войвода" и "Цар Калоян" и обособяване на паркинг за леки автомобили по бордюрна регулация между ОТ (Осева точка) 577, ОТ 649 и ОТ 277 в град Ветово, общ. Ветово.

Вносител: д-р Мехмед Мехмед - Кмет на община Ветово

  7. Предоставяне на имоти – полски пътища, попадащи в масивите за ползване на територията на Община Ветово, за стопанската 2020/2021 година.

Вносител: инж. Петко Ахмаков- Председател на ОбС -Ветово

      8. Предоставяне безвъзмездно за управление на част от имот - публична общинска собственостна Областна дирекция "Земеделие" - Русе.

   Вносител: д-р Мехмед Мехмед - Кмет на община Ветово

    9. Даване на съгласие за продажба на терен - общинска собственост, с площ 65,33 (шестдесет и пет цяло тридесет и три) кв. м., представляващ придаваема част по улична регулация към УПИ XII - 542, В КВ. 83 по регулационния план на село Смирненски, ЕКАТТЕ 67578, Община Ветово.

  Вносител: д-р Мехмед Мехмед - Кмет на община Ветово

     10.Определяне на представител на Община Ветово в Общото събрание на съдружниците на "ВиК"ООД - Русе на 22.12.2020 година.

Вносител: инж. Петко Ахмаков- Председател на ОбС -Ветово

     11. Корекция по бюджета на Община Ветово в частта на местните дейности и в разчета за капиталовите разходи през 2020 година.

Вносител: д-р Мехмед Мехмед - Кмет на община Ветово

    12. Даване на съгласие за отдаване под наем на част от недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ площ от 13.00 (тринадесет) кв. м., за разполагане и експлоатация на електронни съобщителни съоражения и оборудване, находящ се в Поземлен имот 56441.125.633 /стар № 000633/ - частна общинска собственост, в землището на село Писанец, ЕКАТТЕ 56441, Община Ветово, актуван с АЧОС №1725/04.04.2006 година.

Вносител: д-р Мехмед Мехмед - Кмет на община Ветово

 

    13. Разни.

    14. Изказвания на граждани.

 

 

Председател на ОбС:

             /Инж. Петко Ахмаков/

 Назад