E-mail: obs_vetovo_2015@abv.bg

тел.: +359 8161 28-00

факс: +359 8161 28-71

моб.: +359 879 508 083

   ДНЕВЕН   РЕД

     

             1.Одобряване задание и разрешение за изработване на ПУП – ПЗ (План за застрояване) за неземеделска производствена дейност за ПИ 66229.13.25, местност „Испиденца“ в землището на гр. Сеново, общ. Ветово, обл. Русе.

Вносител: д-р Мехмед Мехмед - Кмет на община Ветово

         2. Приемане на Стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците от Община Ветово за периода 2020- 2022 година.

Вносител: д-р Мехмед Мехмед - Кмет на община Ветово

           3. Даване на съгласие за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ I-31 в квартал 3 по регулационния план на село Писанец, Община Ветово.3. Даване на съгласие за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ I-31 в квартал 3 по регулационния план на село Писанец, Община Ветово.

Вносител: д-р Мехмед Мехмед - Кмет на община Ветово

        4. Стартиране на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на поземлен имот №15.151.506.3 /стар 506003/, с начин на трайно ползване „Друг вид дървопроизводителна гора“, находящ се в землището на град Глоджево, Община Ветово, местност „Арпалък“.

Вносител: д-р Мехмед Мехмед - Кмет на община Ветово

          5. Стартиране на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на поземлен имот №39832.115.493 /стар 000493/, с начин на трайно ползване „Друг вид дървопроизводителна гора“, находящ се в землището на село Кривня, ЕКАТТЕ 39832, Община Ветово, местност „Дъбова гора“.

Вносител: д-р Мехмед Мехмед - Кмет на община Ветово

          6. Кандидатстване по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-5.001 „ТОПЪЛ ОБЯД“.

Вносител: д-р Мехмед Мехмед - Кмет на община Ветово

          7. Отпускане на еднократна финансова помощ на граждани от бюджета на Община Ветово.

Вносител: д-р Мехмед Мехмед - Кмет на община Ветово

          8. Отпускане на еднократна финансова помощ на граждани от бюджета на Община Ветово.

Вносител: д-р Мехмед Мехмед - Кмет на община Ветово

          9. Отпускане на еднократна финансова помощ на граждани от бюджета на Община Ветово.

Вносител: д-р Мехмед Мехмед - Кмет на община Ветово

         10. Отпускане на еднократна финансова помощ на граждани от бюджета на Община Ветово.

Вносител: д-р Мехмед Мехмед - Кмет на община Ветово

          11. Отпускане на еднократна финансова помощ на граждани от бюджета на Община Ветово.

Вносител: д-р Мехмед Мехмед - Кмет на община Ветово

          12. Отпускане на еднократна финансова помощ на граждани от бюджета на Община Ветово.

Вносител: д-р Мехмед Мехмед - Кмет на община Ветово

          13. Отпускане на еднократна финансова помощ на граждани от бюджета на Община Ветово.

Вносител: д-р Мехмед Мехмед - Кмет на община Ветово

         14. Отпускане на еднократна финансова помощ на граждани от бюджета на Община Ветово.

Вносител: д-р Мехмед Мехмед - Кмет на община Ветово

          15. Отпускане на еднократна финансова помощ на граждани от бюджета на Община Ветово.

Вносител: д-р Мехмед Мехмед - Кмет на община Ветово

          16. Отпускане на еднократна финансова помощ на граждани от бюджета на Община Ветово.

Вносител: д-р Мехмед Мехмед - Кмет на община Ветово

          17. Отпускане на еднократна финансова помощ на граждани от бюджета на Община Ветово.

Вносител: д-р Мехмед Мехмед - Кмет на община Ветово

          18. Отпускане на еднократна финансова помощ на граждани от бюджета на Община Ветово.

Вносител: д-р Мехмед Мехмед - Кмет на община Ветово

          19.  Одобряване на задание за Подробен устройствен план (ПУП) - Изменение на план за улична регулация (ИПУР) и Подробен устройствен план (ПУП) - Изменение на план за регулация (ИПР) за кв. 173, в гр. Ветово, общ. Ветово.

Вносител: д-р Мехмед Мехмед - Кмет на община Ветово

               20.  Прехвърляне в разпореждане на Община Ветово на моторно превозно средство марка "ISUZU" , модел "Turquoise", с 32+1 места, с регистрациопнен номер СВ7451РН, за извършване на превоз на деца и ученици.

Вносител: д-р Мехмед Мехмед - Кмет на община Ветово

               21. Одобряване на годишен план за ползване на дървесина и списък с отделите и пододелите, предвидени за сеч през 2021 година.

Вносител: д-р Мехмед Мехмед - Кмет на община Ветово

             22. Одобряване на задание за Подробен устройствен план (ПУП) - План за застрояване (ПЗ) за ПИ 56441.108.278, местност "Тетовски път", с. Писанец, общ. Ветово.

Вносител: д-р Мехмед Мехмед - Кмет на община Ветово

             23.  Даване на съгласие  за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ УПИ V-1640 в квартал 78 по регулационния план на град Ветово, ЕКАТТЕ 10803, Община Ветово.

Вносител: д-р Мехмед Мехмед - Кмет на община Ветово

           24. Стартиране н апроцедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот - публична общинска собственост, представляващ площ от 36.00 (тридесет и шест) кв.м., за поставяне на дървен навес по чл.56 от ЗУТ пред Бистро "Аттила", собственост на Елена Стоянова Койчева, находящо се в УПИ VI-641, кв. 75 по плана на град Ветово, Община Ветово.

Вносител: д-р Мехмед Мехмед - Кмет на община Ветово

            25. Одобряване на задание за Подробен устройствен план (ПУП) - Изменение на план за улична регулация (ИПУР) между улиците "Велико Търново" и "Средна гора" между ОТ 37,38,39 и 19, кв.15, в гр. Ветово, общ. Ветово. 

Вносител: д-р Мехмед Мехмед - Кмет на община Ветово

          26. Одобряване задание и разрешение за изработване на ПУП – ПЗ (План за застрояване) за неземеделска производствена дейност за ПИ 66229.12.60, местност „Чилтарла“ в землището на гр. Сеново, общ. Ветово, обл. Русе.

Вносител: д-р Мехмед Мехмед - Кмет на община Ветово

          27. Одобряване задание и разрешение за изработване на ПУП – ПЗ (План за застрояване) за неземеделска производствена дейност за ПИ 66229.13.24, местност „Испиденца“ в землището на гр. Сеново, общ. Ветово, обл. Русе.

Вносител: д-р Мехмед Мехмед - Кмет на община Ветово

          28. Обсъждане на Заповед № 4-95-00-527/22.10.2020 г. на Областен управител на област Русе във връзка с Решение № 193 по Протокол № 16 от 29.09.2020 г. на Общински съвет – Ветово.

Вносител: инж. Петко Ахмаков – Председател на Общински съвет – Ветово

         29. Обсъждане на Заповед № 4-95-00-528/22.10.2020 г. на Областен управител на област Русе във връзка с Решение № 199 по Протокол № 16 от 29.09.2020 г. на Общински съвет – Ветово.

Вносител: инж. Петко Ахмаков – Председател на Общински съвет – Ветово

          30. Обсъждане на Заповед № 4-95-00-529/22.10.2020 г. на Областен управител на област Русе във връзка с Решение № 200 по Протокол № 16 от 29.09.2020 г. на Общински съвет – Ветово.

Вносител: инж. Петко Ахмаков – Председател на Общински съвет – Ветово

        31. Обсъждане на Заповед № 4-95-00-530/22.10.2020 г. на Областен управител на област Русе във връзка с Решение № 201 по Протокол № 16 от 29.09.2020 г. на Общински съвет – Ветово.

Вносител: инж. Петко Ахмаков – Председател на Общински съвет – Ветово

        32. Обсъждане на Заповед № 4-95-00-531/22.10.2020 г. на Областен управител на област Русе във връзка с Решение № 202 по Протокол № 16 от 29.09.2020 г. на Общински съвет – Ветово.

Вносител: инж. Петко Ахмаков – Председател на Общински съвет – Ветово

         33. Одобряване на обща численост и нова структура на общинската администрация в общината и кметствата.

Вносител: д-р Мехмед Мехмед - Кмет на община Ветово

        34. Корекция по бюджета на Община Ветово в частта на местни дейности и в разчета за финансиране на капиталовите разходи през 2020 година.

Вносител: д-р Мехмед Мехмед - Кмет на община Ветово

         35. Необходимост от допълнителен персонал за ученическия стол в СУ“Христо Ботев“ гр. Глоджево.

Вносител: д-р Мехмед Мехмед - Кмет на община Ветово

 

       36. Разни.

        37. Изказвания на граждани.

 

 

             /Инж. Петко Ахмаков/Назад