E-mail: obs_vetovo_2015@abv.bg

тел.: +359 8161 28-00

факс: +359 8161 28-71

моб.: +359 879 508 083

ПРЕДВАРИТЕЛЕН   ДНЕВЕН   РЕД

     

             1.Одобряване задание и разрешение за изработване на ПУП – ПЗ (План за застрояване) за неземеделска производствена дейност за ПИ 66229.13.25, местност „Испиденца“ в землището на гр. Сеново, общ. Ветово, обл. Русе.

Вносител: д-р Мехмед Мехмед - Кмет на община Ветово

         2. Приемане на Стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците от Община Ветово за периода 2020- 2022 година.

Вносител: д-р Мехмед Мехмед - Кмет на община Ветово

           3. Даване на съгласие за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ I-31 в квартал 3 по регулационния план на село Писанец, Община Ветово.3. Даване на съгласие за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ I-31 в квартал 3 по регулационния план на село Писанец, Община Ветово.

Вносител: д-р Мехмед Мехмед - Кмет на община Ветово

        4. Стартиране на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на поземлен имот №15.151.506.3 /стар 506003/, с начин на трайно ползване „Друг вид дървопроизводителна гора“, находящ се в землището на град Глоджево, Община Ветово, местност „Арпалък“.

Вносител: д-р Мехмед Мехмед - Кмет на община Ветово

          5. Стартиране на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на поземлен имот №39832.115.493 /стар 000493/, с начин на трайно ползване „Друг вид дървопроизводителна гора“, находящ се в землището на село Кривня, ЕКАТТЕ 39832, Община Ветово, местност „Дъбова гора“.

Вносител: д-р Мехмед Мехмед - Кмет на община Ветово

          6. Кандидатстване по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-5.001 „ТОПЪЛ ОБЯД“.

Вносител: д-р Мехмед Мехмед - Кмет на община Ветово

          7. Отпускане на еднократна финансова помощ на граждани от бюджета на Община Ветово.

Вносител: д-р Мехмед Мехмед - Кмет на община Ветово

          8. Отпускане на еднократна финансова помощ на граждани от бюджета на Община Ветово.

Вносител: д-р Мехмед Мехмед - Кмет на община Ветово

          9. Отпускане на еднократна финансова помощ на граждани от бюджета на Община Ветово.

Вносител: д-р Мехмед Мехмед - Кмет на община Ветово

         10. Отпускане на еднократна финансова помощ на граждани от бюджета на Община Ветово.

Вносител: д-р Мехмед Мехмед - Кмет на община Ветово

          11. Отпускане на еднократна финансова помощ на граждани от бюджета на Община Ветово.

Вносител: д-р Мехмед Мехмед - Кмет на община Ветово

          12. Отпускане на еднократна финансова помощ на граждани от бюджета на Община Ветово.

Вносител: д-р Мехмед Мехмед - Кмет на община Ветово

          13. Отпускане на еднократна финансова помощ на граждани от бюджета на Община Ветово.

Вносител: д-р Мехмед Мехмед - Кмет на община Ветово

         14. Отпускане на еднократна финансова помощ на граждани от бюджета на Община Ветово.

Вносител: д-р Мехмед Мехмед - Кмет на община Ветово

          15. Отпускане на еднократна финансова помощ на граждани от бюджета на Община Ветово.

Вносител: д-р Мехмед Мехмед - Кмет на община Ветово

          16. Отпускане на еднократна финансова помощ на граждани от бюджета на Община Ветово.

Вносител: д-р Мехмед Мехмед - Кмет на община Ветово

          17. Отпускане на еднократна финансова помощ на граждани от бюджета на Община Ветово.

Вносител: д-р Мехмед Мехмед - Кмет на община Ветово

          18. Отпускане на еднократна финансова помощ на граждани от бюджета на Община Ветово.

Вносител: д-р Мехмед Мехмед - Кмет на община Ветово

          19. Разни.

          20. Изказвания на граждани.

 

 

 

 

             /Инж. Петко Ахмаков/

 

 

Допълнителни докладни след срока

     

             Одобряване на задание за Подробен устройствен план (ПУП) - Изменение на план за улична регулация (ИПУР) и Подробен устройствен план (ПУП) - Изменение на план за регулация (ИПР) за кв. 173, в гр. Ветово, общ. Ветово.

                 Прехвърляне в разпореждане на Община Ветово на моторно превозно средство марка "ISUZU" , модел "Turquoise", с 32+1 места, с регистрациопнен номер СВ7451РН, за извършване на превоз на деца и ученици.

               Одобряване на годишен план за ползване на дървесина и списък с отделите и пододелите, предвидени за сеч през 2021 година.

              Одобряване на задание за Подробен устройствен план (ПУП) - План за застрояване (ПЗ) за ПИ 56441.108.278, местност "Тетовски път", с. Писанец, общ. Ветово.

               Даване на съгласие  за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ УПИ V-1640 в квартал 78 по регулационния план на град Ветово, ЕКАТТЕ 10803, Община Ветово.

             Стартиране н апроцедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот - публична общинска собственост, представляващ площ от 36.00 (тридесет и шест) кв.м., за поставяне на дървен навес по чл.56 от ЗУТ пред Бистро "Аттила", собственост на Елена Стоянова Койчева, находящо се в УПИ VI-641, кв. 75 по плана на град Ветово, Община Ветово.

             Одобряване на задание за Подробен устройствен план (ПУП) - Изменение на план за улична регулация (ИПУР) между улиците "Велико Търново" и "Средна гора" между ОТ 37,38,39 и 19, кв.15, в гр. Ветово, общ. Ветово. 

          Одобряване задание и разрешение за изработване на ПУП – ПЗ (План за застрояване) за неземеделска производствена дейност за ПИ 66229.12.60, местност „Чилтарла“ в землището на гр. Сеново, общ. Ветово, обл. Русе.

          Одобряване задание и разрешение за изработване на ПУП – ПЗ (План за застрояване) за неземеделска производствена дейност за ПИ 66229.13.24, местност „Испиденца“ в землището на гр. Сеново, общ. Ветово, обл. Русе.

          Обсъждане на Заповед № 4-95-00-527/22.10.2020 г. на Областен управител на област Русе във връзка с Решение № 193 по Протокол № 16 от 29.09.2020 г. на Общински съвет – Ветово.

         Обсъждане на Заповед № 4-95-00-528/22.10.2020 г. на Областен управител на област Русе във връзка с Решение № 199 по Протокол № 16 от 29.09.2020 г. на Общински съвет – Ветово.

       Обсъждане на Заповед № 4-95-00-529/22.10.2020 г. на Областен управител на област Русе във връзка с Решение № 200 по Протокол № 16 от 29.09.2020 г. на Общински съвет – Ветово.

        Обсъждане на Заповед № 4-95-00-530/22.10.2020 г. на Областен управител на област Русе във връзка с Решение № 201 по Протокол № 16 от 29.09.2020 г. на Общински съвет – Ветово.

      Обсъждане на Заповед № 4-95-00-531/22.10.2020 г. на Областен управител на област Русе във връзка с Решение № 202 по Протокол № 16 от 29.09.2020 г. на Общински съвет – Ветово.Назад