E-mail: obs_vetovo_2015@abv.bg

тел.: +359 8161 28-00

факс: +359 8161 28-71

моб.: +359 879 508 083

ПРЕДВАРИТЕЛЕН   ДНЕВЕН   РЕД

     

1. Утвърждаване и дофинансиране на непълни паралелки с пълняемост под задължителния минимум за учебната 2020/2021 година.

Вносител: Нермин Кязимова – Зам.-кмет на Община Ветово

2. Приемане на Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Ветово.

Вносител: д-р Мехмед Мехмед - Кмет на Община Ветово

3. Приемане на отчета за касовото изпълнение на бюджета на Община Ветово за 2019 година.

Вносител: д-р Мехмед Мехмед - Кмет на Община Ветово

4. Корекция по бюджета на Община Ветово в частта на местните дейности и в разчета за финансиране на капиталовите разходи през 2020 г.

Вносител: д-р Мехмед Мехмед - Кмет на Община Ветово

5. Приемане на дарение – изградена детска спортна площадка в двора на ДГ "Щастливо детство", гр. Ветово, на стойност 51 925,45 лв.

Вносител: д-р Мехмед Мехмед - Кмет на Община Ветово

6. Декларация, че дейностите, свързани с Проект „Ремонт, реконструкция и възстановяване /реставрация/ на храма „Св. Параскева“ и одобряване на прилежащите пространства“ отговарят на приоритетите на Общинския план за развитие на общината за периода 2014-2020 година.

Вносител: д-р Мехмед Мехмед - Кмет на Община Ветово

7. Стартиране на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на поземлен имот №56441.80.77 /стар №080077/, с начин на трайно ползване „Ливада“, находящ се в землището на село Писанец, Община Ветово, местност „Кашлата“.

Вносител: д-р Мехмед Мехмед - Кмет на Община Ветово

8. Стартиране на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на поземлен имот №67578.12.60 /стар №000060/, с начин на трайно ползване „Пасище“, находящ се в землището на село Смирненски, Община Ветово, местност „Келемлика“.

Вносител: д-р Мехмед Мехмед - Кмет на Община Ветово

9. Стартиране на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на поземлен имот №67578.12.60 /стар №000060/, с начин на трайно ползване „Пасище“, находящ се в землището на село Смирненски, Община Ветово, местност „Келемлика“.

Вносител: д-р Мехмед Мехмед - Кмет на Община Ветово

10. Стартиране на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на поземлен имот №67578.12.60 /стар №000060/, с начин на трайно ползване „Пасище“, находящ се в землището на село Смирненски, Община Ветово, местност „Келемлика“.

Вносител: д-р Мехмед Мехмед - Кмет на Община Ветово

11. Стартиране на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на поземлен имот №10803.236.656 – частна общинска собственост, начин на трайно ползване „Рибарник“, находящ се в землището на град Ветово, ЕКАТТЕ 10803, Община Ветово, местност „Землище Ветово“.

Вносител: д-р Мехмед Мехмед - Кмет на Община Ветово

12. Стартиране на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на поземлен имот №67578.121.6 – частна общинска собственост, начин на трайно ползване „Друг вид дървопроизводителна гора“, находящ се в землището на село Смирненски, ЕКАТТЕ 67578, Община Ветово, местност „Лагера“.

Вносител: д-р Мехмед Мехмед - Кмет на Община Ветово

13. Стартиране на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имот - ПОС, представляващ Гараж № 2, находящ се в УПИ I-475, кв. 42 по плана на с. Писанец, ЕКАТТЕ 56441, община Ветово.

Вносител: д-р Мехмед Мехмед - Кмет на Община Ветово

14. Стартиране на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имот - ПОС, представляващ Гаражна клетка № 1, находящ се в УПИ IV-322, кв. 23 по плана на с. Писанец, ЕКАТТЕ 56441, община Ветово.

Вносител: д-р Мехмед Мехмед - Кмет на Община Ветово

15. Даване на съгласие за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ VI-1408 в квартал 13 по регулационния план на град Глоджево, Община Ветово.

Вносител: д-р Мехмед Мехмед - Кмет на Община Ветово

16. Даване на съгласие за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ VI-1408 в квартал 13 по регулационния план на град Глоджево, Община Ветово.

Вносител: д-р Мехмед Мехмед - Кмет на Община Ветово

17. Даване на съгласие за продажба на недвижим имот - ЧОС, представляващ УПИ I-1323 в кв. 130 по регулационния план на гр. Глоджево, ЕКАТТЕ 15151, община Ветово.

Вносител: д-р Мехмед Мехмед - Кмет на Община Ветово

18. Даване на съгласие за продажба на недвижим имот - ЧОС, представляващ УПИ III-1325 в кв. 130 по регулационния план на гр. Глоджево, ЕКАТТЕ 15151, община Ветово.

Вносител: д-р Мехмед Мехмед - Кмет на Община Ветово

19. Предоставяне безвъзмездно за управление на част от имот – частна общинска собственост на „Български пощи‘ ЕАД.

 

      Приложение

Вносител: д-р Мехмед Мехмед - Кмет на Община Ветово

20. Одобряване на задание за Подробен устройствен план (ПУП) - Изменение на план за улична регулация(ИПУР) между улици "Жельо войвода" и "Цар Калоян" и обособяване на поркинг за леки автомобили по бордюрна регулациямежду ОТ (Осева точка) 577, ОТ 649 и ОТ 277 в град Ветово, община Ветово.

Вносител: д-р Мехмед Мехмед - Кмет на Община Ветово

21. Одобряване на задание за Подробен устройствен план (ПУП) - Парцеларен план (ПП) на водопроводно отклонение за поземлен имот с идентификатор 15151.174.20, находящ се в землището на град Глоджево, община Ветово.

Вносител: д-р Мехмед Мехмед - Кмет на Община Ветово

22. Одобряване на Задание за ПУП - ИПР на УПИ XXII-191, кв. 14 по плана на гр. Ветово, ЕКАТТЕ 10803, община Ветово.

Вносител: д-р Мехмед Мехмед - Кмет на Община Ветово

23. Одобряване на Задание за ПУП - ИПУР за изменение на уличната регулация от ОК 34 до ОК 33, с. Писанец, общ. Ветово, обл. Русе.

Вносител: д-р Мехмед Мехмед - Кмет на Община Ветово

24. Учредяване на право на прокарване на ел. кабел СВТ 4х10 кв. мм. в кабелен изкоп с размери 0,4/0,8 м. през имоти - общинска собственост, с обща площ 59 кв. м.

Вносител: д-р Мехмед Мехмед - Кмет на Община Ветово

25. Разни.

26. Изказвания на граждани.

 

Председател на ОбС:

             /Инж. Петко Ахмаков/

 

 

Допълнителни докладни след срока     Назад