E-mail: obs_vetovo_2015@abv.bg

тел.: +359 8161 28-00

факс: +359 8161 28-71

моб.: +359 879 508 083

ПРЕДВАРИТЕЛЕН   ДНЕВЕН   РЕД

        

    1. Стартиране на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от поземлен имот №15151.190.3/стар №190003/, с начин на трайно ползване "Друг вид дървопроизводителна гора", находящ се в землището на град Глоджево, Община Ветово, местност "Чий коджа баир".

Вносител: д-р Мехмед Мехмед - Кмет на община Ветово

    2. Разни.
    3. Изказвания на граждани.

 

 

 

Председател на ОбС:

             /Инж. Петко Ахмаков/

 Назад