E-mail: obs_vetovo_2015@abv.bg

тел.: +359 8161 28-00

факс: +359 8161 28-71

моб.: +359 879 508 083

ПРЕДВАРИТЕЛЕН   ДНЕВЕН   РЕД

     1. Стартиране на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от поземлен имот №15151.190.3 (стар 190003), с начин на трайно ползване „Друг вид дървопроизводителна гора“, находящ се в землището на град Глоджево, община Ветово, местността „Чий коджа баир“.

Вносител: д-р Мехмед Мехмед – кмет на Община Ветово

     2. Разни.

     3. Изказвания на граждани.

 

 

Зам.-председател на ОбС:

             /Недялка Паригвоздева/

 

 

Допълнителни докладни след срока

          Приемане на Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Ветово.Назад