E-mail: obs_vetovo_2015@abv.bg

тел.: +359 8161 28-00

факс: +359 8161 28-71

моб.: +359 879 508 083

ПРЕДВАРИТЕЛЕН   ДНЕВЕН   РЕД

        1.Приемане на решение за промяна в състава на постоянните комисии към Общински съвет – Ветово.

Вносител: инж. П. Ахмаков – председател на ОбС – Ветово

       2. Одобряване задание и разрешение за изработване на ПУП-ПЗ (план за застрояване) за неземеделска производствена дейност за ПИ 66229.12.73 местност „Чилтарла“ землище гр. Сеново, общ. Ветово, обл. Русе.

                                                                                                                                                                         Вносител: д-р Мехмед Мехмед - Кмет на община Ветово

          3. Одобряване задание и разрешение за изработване на ПУП-ПЗ (план за застрояване) за неземеделска производствена дейност за ПИ 66229.15.23 местност „Испеденца“ землище гр. Сеново, общ. Ветово, обл. Русе.

 Вносител: д-р Мехмед Мехмед - Кмет на община Ветово

          4. Одобряване задание и разрешение за изработване на ПУП-ПЗ (план за застрояване) за неземеделска производствена дейност за ПИ 66229.17.43 местност „Гайтарла“ землище гр. Сеново, общ. Ветово, обл. Русе.

 Вносител: д-р Мехмед Мехмед - Кмет на община Ветово

         5. Одобряване задание и разрешение за изработване на ПУП-ПЗ (план за застрояване) за неземеделска производствена дейност за ПИ 66229.17.39 местност „Гайтарла“ землище гр. Сеново, общ. Ветово, обл. Русе.

 Вносител: д-р Мехмед Мехмед - Кмет на община Ветово

         6. Одобряване задание и разрешение за изработване на ПУП-ПЗ (план за застрояване) за неземеделска производствена дейност за ПИ 66229.11.48 местност „Чилтарла“ землище гр. Сеново, общ. Ветово, обл. Русе.

Вносител: д-р Мехмед Мехмед - Кмет на община Ветово

         7. Одобряване задание и разрешение за изработване на ПУП-ПЗ (план за застрояване) за неземеделска производствена дейност за ПИ 66229.10.13 местност „Кончапара“ землище гр. Сеново, общ. Ветово, обл. Русе.

Вносител: д-р Мехмед Мехмед - Кмет на община Ветово

        8. Одобряване задание и разрешение за изработване на ПУП-ПЗ (план за застрояване) за неземеделска производствена дейност за ПИ 66229.10.20 местност „Кончапара“ землище гр. Сеново, общ. Ветово, обл. Русе.

Вносител: д-р Мехмед Мехмед - Кмет на община Ветово

       9. Одобряване задание и разрешение за изработване на ПУП-ПЗ (план зазастрояване) за неземеделска производствена дейност за ПИ 66229.17.44 местност„Гайтарла“ землище гр. Сеново, общ. Ветов, обл. Русе.

Вносител: д-р Мехмед Мехмед - Кмет на община Ветово

     10. Одобряване задание и разрешение за изработване на ПУП-ПЗ (план за застрояване) за неземеделска производствена дейност за ПИ 66229.9.4 местност „Кончапара“ землище гр. Сеново, общ. Ветово, обл. Русе.

Вносител: д-р Мехмед Мехмед - Кмет на община Ветово

     11. Одобряване задание и разрешение за изработване на ПУП-ПЗ (план за застрояване) за неземеделска производствена дейност за ПИ 66229.11.31 местност „Чилтарла“ землище гр. Сеново, общ. Ветово, обл. Русе.

Вносител: д-р Мехмед Мехмед - Кмет на община Ветово

     12. Одобряване задание и разрешение за изработване на ПУП-ПЗ (план за застрояване) за неземеделска производствена дейност за ПИ 66229.20.12 местност „Гьобекли“ землище гр. Сеново, общ. Ветово, обл. Русе.

Вносител: д-р Мехмед Мехмед - Кмет на община Ветово

     13. Предоставяне безвъзмездно за управление на част от имот – частна общинска собственост на ЦСМП.

Вносител: д-р Мехмед Мехмед - Кмет на община Ветово

    14. Изменение и допълнение на Решение №150 по Протокол №13 от 30.06.2020 г. на Общински съвет - Ветово.

Вносител: д-р Мехмед Мехмед - Кмет на община Ветово

     15. Приемане на отчет за първото шестмесечие на 2020 г. на „Бизнес парк Ветово“ ЕООД, включващ Счетоводен баланс към 30.06.2020 г. и Отчет за приходи и разходи за периода от 01.01.2020 г.-30.06.2020 г.

                         Вносител: инж. П. Ахмаков – председател на ОбС – Ветово

     16. Приемане на отчет за първото шестмесечие на 2020 г. на „Ветовска гора“ ЕООД, включващ Счетоводен баланс към 30.06.2020 г. и Отчет за приходи и разходи за периода от 01.01.2020 г.-30.06.2020 г.

Вносител: инж. П. Ахмаков – председател на ОбС – Ветово

     17. Предоставяне безвъзмездно за управление на части от имоти - общинска собственост на Агенция за социално подпомагане, за нуждите на териториалната й структура - Дирекция "Социално подпомагане" - гр. Ветово, Община Ветово.

Вносител: д-р Мехмед Мехмед - Кмет на община Ветово

    18. Стартиране на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от поземлен имот №67578.5.92/стар №000006/, с начин на трайно ползване "Деградирало трайно насаждение", находящ се в землището на село Смирненски, Община Ветово, местност "Аша орман".

Вносител: д-р Мехмед Мехмед - Кмет на община Ветово

     19. Даване на съгласие за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ УПИ VII в квартал 33 по регулационния план на град Сеново, Община Ветово.

Вносител: д-р Мехмед Мехмед - Кмет на община Ветово

    20. Даване на съгласие за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ УПИ VI - 2487 в квартал 34 по регулационния план на град Сеново, Община Ветово.

Вносител: д-р Мехмед Мехмед - Кмет на община Ветово

      21. Стартиране на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот - публична общинска собственост, представляващ площ от 74.10 кв. м., за построяване на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ,  находящ се на тротоара, северно от УПИ II-368, кв. 40 по плана  на село Смирненски, Община Ветово.

Вносител: д-р Мехмед Мехмед - Кмет на община Ветово

      22. Обявяване на имот №10803.162.334 /стар №000334/ - публична общинска собственост, с НТП „Депо за битови отпадъци (сметище)“, находящ се в землището на град Ветово, Община Ветово, в имот – частна общинска собственост.

Вносител: д-р Мехмед Мехмед - Кмет на община Ветово

     23. Информация за изпълнението на бюджета на Община Ветово за първото полугодие на 2020 година.

Вносител: д-р Мехмед Мехмед - Кмет на община Ветово

     24. Даване на съгласие Община Ветово да кандидатства с проектно предложение по открита покана № 2 „Кръгова икономика и ресурсна ефективност“, Резултат 3 „Подобрено управление на ресурсите на общинско ниво (кръгова икономика )“ на Програма Опазване на околната среда и климатичните промени“, поемане на ангажимент за осигуряване на устойчивост и съгласие за партньорство.

Вносител: д-р Мехмед Мехмед - Кмет на община Ветово

    25. Стартиране на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот - публична общинска собственост, представляващ площ от 40,00 (четиридесет) кв. м., за построяване на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ,  находящ се в УПИ VI-341, кв. 34 по плана  на село Писанец, Община Ветово.

Вносител: д-р Мехмед Мехмед - Кмет на община Ветово

    26. Даване на съгласие за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ УПИ Х - 165 в квартал 16 по регулационния план на село  Писанец, Община Ветово.

Вносител: д-р Мехмед Мехмед - Кмет на община Ветово

    27. Корекция в бюджета на Община Ветово за 2020 година – месец юли, 2020 година.

Вносител: д-р Мехмед Мехмед - Кмет на община Ветово

    28. Разни.
    29. Изказвания на граждани.

 

 

 

Председател на ОбС:

             /Инж. Петко Ахмаков/

 Назад