E-mail: obs_vetovo_2015@abv.bg

тел.: +359 8161 28-00

факс: +359 8161 28-71

моб.: +359 879 508 083

ПРЕДВАРИТЕЛЕН   ДНЕВЕН   РЕД

           1.Приемане на решение за промяна в състава на постоянните комисии към Общински съвет – Ветово.

Вносител: инж. П. Ахмаков – председател на ОбС – Ветово

       2. Одобряване задание и разрешение за изработване на ПУП-ПЗ (план за застрояване) за неземеделска производствена дейност за ПИ 66229.12.73 местност „Чилтарла“ землище гр. Сеново, общ. Ветово, обл. Русе.

                                                                                                                                                                         Вносител: д-р Мехмед Мехмед - Кмет на община Ветово

          3. Одобряване задание и разрешение за изработване на ПУП-ПЗ (план за застрояване) за неземеделска производствена дейност за ПИ 66229.15.23 местност „Испеденца“ землище гр. Сеново, общ. Ветово, обл. Русе.

 Вносител: д-р Мехмед Мехмед - Кмет на община Ветово

          4. Одобряване задание и разрешение за изработване на ПУП-ПЗ (план за застрояване) за неземеделска производствена дейност за ПИ 66229.17.43 местност „Гайтарла“ землище гр. Сеново, общ. Ветово, обл. Русе.

 Вносител: д-р Мехмед Мехмед - Кмет на община Ветово

         5. Одобряване задание и разрешение за изработване на ПУП-ПЗ (план за застрояване) за неземеделска производствена дейност за ПИ 66229.17.39 местност „Гайтарла“ землище гр. Сеново, общ. Ветово, обл. Русе.

 Вносител: д-р Мехмед Мехмед - Кмет на община Ветово

         6. Одобряване задание и разрешение за изработване на ПУП-ПЗ (план за застрояване) за неземеделска производствена дейност за ПИ 66229.11.48 местност „Чилтарла“ землище гр. Сеново, общ. Ветово, обл. Русе.

Вносител: д-р Мехмед Мехмед - Кмет на община Ветово

         7. Одобряване задание и разрешение за изработване на ПУП-ПЗ (план за застрояване) за неземеделска производствена дейност за ПИ 66229.10.13 местност „Кончапара“ землище гр. Сеново, общ. Ветово, обл. Русе.

Вносител: д-р Мехмед Мехмед - Кмет на община Ветово

       8. Одобряване задание и разрешение за изработване на ПУП-ПЗ (план за застрояване) за неземеделска производствена дейност за ПИ 66229.10.20 местност „Кончапара“ землище гр. Сеново, общ. Ветово, обл. Русе.

Вносител: д-р Мехмед Мехмед - Кмет на община Ветово

       9. Одобряване задание и разрешение за изработване на ПУП-ПЗ (план зазастрояване) за неземеделска производствена дейност за ПИ 66229.17.44 местност„Гайтарла“ землище гр. Сеново, общ. Ветов, обл. Русе.

Вносител: д-р Мехмед Мехмед - Кмет на община Ветово

     10. Одобряване задание и разрешение за изработване на ПУП-ПЗ (план за застрояване) за неземеделска производствена дейност за ПИ 66229.9.4 местност „Кончапара“ землище гр. Сеново, общ. Ветово, обл. Русе.

Вносител: д-р Мехмед Мехмед - Кмет на община Ветово

     11. Одобряване задание и разрешение за изработване на ПУП-ПЗ (план за застрояване) за неземеделска производствена дейност за ПИ 66229.11.31 местност „Чилтарла“ землище гр. Сеново, общ. Ветово, обл. Русе.

Вносител: д-р Мехмед Мехмед - Кмет на община Ветово

      12. Одобряване задание и разрешение за изработване на ПУП-ПЗ (план за застрояване) за неземеделска производствена дейност за ПИ 66229.20.12 местност „Гьобекли“ землище гр. Сеново, общ. Ветово, обл. Русе.

Вносител: д-р Мехмед Мехмед - Кмет на община Ветово

     13. Предоставяне безвъзмездно за управление на част от имот – частна общинска собственост на ЦСМП.

Вносител: д-р Мехмед Мехмед - Кмет на община Ветово

    14. Разни.
    15. Изказвания на граждани.

 

 

Председател на ОбС:

             /Инж. Петко Ахмаков/

 

 

Допълнителни докладни след срока

     

      Изменение и допълнение на Решение №150 по Протокол №13 от 30.06.2020 г. на Общински съвет - Ветово.

Вносител: д-р Мехмед Мехмед - Кмет на община Ветово

      Предоставяне безвъзмездно за управление на части от имоти - общинска собственост на Агенция за социално подпомагане, за нуждите на териториалната й структура - Дирекция "Социално подпомагане" - гр. Ветово, Община Ветово.

Вносител: д-р Мехмед Мехмед - Кмет на община Ветово

       Стартиране на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от поземлен имот №67578.5.92/стар №000006/, с начин на трайно ползване "Деградирало трайно насаждение", находящ се в землището на село Смирненски, Община Ветово, местност "Аша орман".

Вносител: д-р Мехмед Мехмед - Кмет на община Ветово

      Даване на съгласие за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ УПИ VII в квартал 33 по регулационния план на град Сеново, Община Ветово.

Вносител: д-р Мехмед Мехмед - Кмет на община Ветово

     Даване на съгласие за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ УПИ VI - 2487 в квартал 34 по регулационния план на град Сеново, Община Ветово.

Вносител: д-р Мехмед Мехмед - Кмет на община Ветово

      Стартиране на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот - публична общинска собственост, представляващ площ от 74.10 кв. м., за построяване на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ,  находящ се на тротоара, северно от УПИ II-368, кв. 40 по плана  на село Смирненски, Община Ветово.

Вносител: д-р Мехмед Мехмед - Кмет на община Ветово

 

 

 Назад