E-mail: obs_vetovo_2015@abv.bg

тел.: +359 8161 28-00

факс: +359 8161 28-71

моб.: +359 879 508 083

ПРЕДВАРИТЕЛЕН   ДНЕВЕН   РЕД

            1. Приемане на Програма за енергийна ефективност 2020-2024 на Община Ветово.

Вносител: д-р Мехмед Мехмед - Кмет на община Ветово

            2. Приемане на Програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива 2020-2022 година в Община Ветово.

Вносител: д-р Мехмед Мехмед - Кмет на община Ветово

            3. Стартиране на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи от Общинския поземлен фонд, находящ се в землището на град Глоджево, община Ветово, ЕКАТТЕ 15151.

Вносител: д-р Мехмед Мехмед - Кмет на община Ветово

            4. Стартиране на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи от Общинския поземлен фонд, находящ се в землището на село Смирненски, община Ветово, ЕКАТТЕ 67578.

Вносител: д-р Мехмед Мехмед - Кмет на община Ветово

            5. Стартиране на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от поземлен имот №15151.91.9 / стар №091009/, с начин на трайно ползване „Друг вид земеделска земя“, находящ се в землището на град Глоджево, община Ветово, местност „Кара сулук“.

Вносител: д-р Мехмед Мехмед - Кмет на община Ветово

            6. Стартиране на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ площ от 12 кв. м., за поставяне на преместваем обект по чл.56 от ЗУТ, находящ се в УПИ III- 259, кв. 18 по плана на село Смирненски, община Ветово.

Вносител: д-р Мехмед Мехмед - Кмет на община Ветово

            7.Определяне на представител за предстоящо извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе.

Вносител: д-р Мехмед Мехмед - Кмет на община Ветово

           8. Обсъждане на Заповед № 4-95-00-288/10.06.2020 г. на Областен управител на област Русе във връзка с Решение № 134 по Протокол № 11 от 29.05.2020 г. на Общински съвет – Ветово.

Вносител: инж. П. Ахмаков – председател на ОбС – Ветово

         9. Учредяване на право на преминаване през имот – публична общинска собственост, представляващ Терен за обществено застрояване, образуващ УПИ XXI, кв. 186 по плана на град Ветово.
                                                                                                                                                                        Вносител: д-р Мехмед Мехмед - Кмет на община Ветово
       10. Одобряване на Подробен устройствен план (ПУП) – Изменение на план за улична регулация (ИПУР) между улици „Жельо войвода“ и „Цар Калоян“ и обособяване на паркинг за леки автомобили по бордюрна регулация между ОТ (Осева точка) 577, ОТ 649 и ОТ 277 в град Ветово, общ. Ветово.
                                                                                                                                                                        Вносител: д-р Мехмед Мехмед - Кмет на община Ветово

        11. Изменение на КККР на град Ветово, с цел попълване на съществуващ полски път.
                                                                                                                                                                        Вносител: д-р Мехмед Мехмед - Кмет на община Ветово
        12. Даване на съгласие за продажба на терен – общинска собственост, с площ 214,00(двеста четиринадесет) кв. м., представляващ придаваема част по улична регулация към УПИ VII, в кв.74 по регулационния план на село Смирненски, Община Ветово.
                                                                                                                                                                        Вносител: д-р Мехмед Мехмед - Кмет на община Ветово
        13. Корекция в бюджета на Община Ветово за 2020 година.
                                                                                                                                                                        Вносител: д-р Мехмед Мехмед - Кмет на община Ветово
        14. Стартиране на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имот- частна общинска собственост, с начин на трайно ползване „Друг вид дървопроизводителна гора”, находящ се в землището на село Смирненски, община Ветово, местност „Лагера“.

Вносител: д-р Мехмед Мехмед - Кмет на община Ветово


        15. Разни.
        16. Изказвания на граждани.

        

Председател на ОбС:

             /Инж. Петко Ахмаков/

 

 

Допълнителни докладни след срока

     Назад