E-mail: obs_vetovo_2015@abv.bg

тел.: +359 8161 28-00

факс: +359 8161 28-71

моб.: +359 879 508 083

ПРЕДВАРИТЕЛЕН   ДНЕВЕН   РЕД

 

          1. Одобряване задание и разрешение за изработване на ПУП-ПЗ (план за застрояване) за неземеделска производствена дейност за ПИ 10803.213.7, местност „Кесик кору“ в землището на град Ветово, община Ветово, област Русе.

              Приложение

Вносител: д-р Мехмед Мехмед - Кмет на община Ветово.

           2. Одобряване задание и разрешение за изработване на ПУП-ПЗ (план за застрояване) за неземеделска производствена дейност за ПИ 10803.213.5, местност „Леската“ в землището на град Ветово, община Ветово, област Русе.

          Приложение

Вносител: д-р Мехмед Мехмед - Кмет на община Ветово

          3. Одобряване задание и разрешение за изработване на ПУП-ПЗ (план за застрояване) за неземеделска производствена дейност за ПИ 10803.232.17, местност „Леската“ в землището на град Ветово, община Ветово, област Русе.

       Приложение

Вносител: д-р Мехмед Мехмед - Кмет на община Ветово

             4. Одобряване задание и разрешение за изработване на ПУП-ПЗ (план за застрояване) за неземеделска производствена дейност за ПИ 10803.223.938, местност „Чината“ в землището на град Ветово, община Ветово, област Русе.

          Приложение

Вносител: д-р Мехмед Мехмед - Кмет на община Ветово

             5. Одобряване задание и разрешение за изработване на ПУП-ПЗ (план за застрояване) за неземеделска производствена дейност за ПИ 10803.231.809, местност „Леската“ в землището на град Ветово, община Ветово, област Русе.

            Приложение

Вносител: д-р Мехмед Мехмед - Кмет на община Ветово

            6. Одобряване задание и разрешение за изработване на ПУП-ПЗ (план за застрояване) за неземеделска производствена дейност за ПИ 10803.233.808, местност „Леската“ в землището на град Ветово, община Ветово, област Русе.

           Приложение

Вносител: д-р Мехмед Мехмед - Кмет на община Ветово

            7. Одобряване задание и разрешение за изработване на ПУП-ПЗ (план за застрояване) за неземеделска производствена дейност за ПИ 10803.231.808, местност „Леската“ в землището на град Ветово, община Ветово, област Русе.

            Приложение

Вносител: д-р Мехмед Мехмед - Кмет на община Ветово

            8. Одобряване задание и разрешение за изработване на ПУП-ПЗ (план за застрояване) за неземеделска производствена дейност за ПИ 10803.231.810, местност „Леската“ в землището на град Ветово, община Ветово, област Русе.

            Приложение

Вносител: д-р Мехмед Мехмед - Кмет на община Ветово

            9. Одобряване задание и разрешение за изработване на ПУП-ПЗ (план за застрояване) за неземеделска производствена дейност за ПИ 10803.230.809, местност „Леската“ в землището на град Ветово, община Ветово, област Русе.

          Приложение

Вносител: д-р Мехмед Мехмед - Кмет на община Ветово

            10. Одобряване задание и разрешение за изработване на ПУП-ПЗ (план за застрояване) за неземеделска производствена дейност за ПИ 10803.230.810, местност „Леската“ в землището на град Ветово, община Ветово, област Русе.

         Приложение

Вносител: д-р Мехмед Мехмед - Кмет на община Ветово

            11. Одобряване задание и разрешение за изработване на ПУП-ПЗ (план за застрояване) за неземеделска производствена дейност за ПИ 10803.229.808, местност „Леската“ в землището на град Ветово, община Ветово, област Русе.

       Приложение

Вносител: д-р Мехмед Мехмед - Кмет на община Ветово

            12. Одобряване задание и разрешение за изработване на ПУП-ПЗ (план за застрояване) за неземеделска производствена дейност за ПИ 10803.229.809, местност „Леската“ в землището на град Ветово, община Ветово, област Русе.

        Приложение

Вносител: д-р Мехмед Мехмед - Кмет на община Ветово

            13. Стартиране на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от поземлен имот №15151.190.3 / стар №190003/, с начин на трайно ползване „ Друг вид дървопроизводителна гора“, находящ се в землището на град Глоджево, община Ветово, местност „Чий коджа баир“.

         Приложение

Вносител: д-р Мехмед Мехмед - Кмет на община Ветово

            14. Стартиране на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от поземлен имот №67578.5.92 / стар №000006/, с начин на трайно ползване „Деградирало трайно насаждение“, находящ се в землището на село Смирненски, община Ветово, местност „Аша орман“.

            Приложение

Вносител: д-р Мехмед Мехмед - Кмет на община Ветово

            15. Стартиране на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от поземлен имот №67578.5.92 / стар №000006/, с начин на трайно ползване „Деградирало трайно насаждение“, находящ се в землището на село Смирненски, община Ветово, местност „Аша орман“.

           Приложение

Вносител: д-р Мехмед Мехмед - Кмет на община Ветово

            16. Стартиране на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от поземлен имот №67578.5.92 / стар №000006/, с начин на трайно ползване „Деградирало трайно насаждение“, находящ се в землището на село Смирненски, община Ветово, местност „Аша орман“.

        Приложение

Вносител: д-р Мехмед Мехмед - Кмет на община Ветово

            17. Стартиране на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от поземлен имот №15151.100.5 / стар №100005/, с начин на трайно ползване „ За водостопанско, хидромелиоративно съоръжение“ находящ се в землището на град Глоджево, община Ветово, местност „Кирезли харман“.

           Приложение

Вносител: д-р Мехмед Мехмед - Кмет на община Ветово

            18. Стартиране на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от поземлен имот №15151.506.3 / стар №506003/, с начин на трайно ползване „ Друг вид дървопроизводителна гора“, находящ се в землището на град Глоджево, община Ветово, местност „Арпалък“.

        Приложение

Вносител: д-р Мехмед Мехмед - Кмет на община Ветово

          19. Стартиране на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от поземлен имот №15151.506.3 / стар №506003/, с начин на трайно ползване „ Друг вид дървопроизводителна гора“, находящ се в землището на град Глоджево, община Ветово, местност „Арпалък“.

         Приложение

Вносител: д-р Мехмед Мехмед - Кмет на община Ветово

         20.Стартиране на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на поземлен имот №67578.78.3 / стар №078003/, с начин на трайно ползване „Нива“, находящ се в землището на село Смирненски, община Ветово, местност „Ески Балък“.

           Приложение

Вносител: д-р Мехмед Мехмед - Кмет на община Ветово

        21. Стартиране на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи от Общинския поземлен  фонд,  находящ се в землището на град Ветово, община Ветово, ЕКАТТЕ 10803.

            Приложение

Вносител: д-р Мехмед Мехмед - Кмет на община Ветово

       22.Даване на съгласие за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ УПИ VIII-3086 в квартал 33 по регулационния план на град Сеново, община Ветово.

           Приложение

Вносител: д-р Мехмед Мехмед - Кмет на община Ветово

       23. Стартиране на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на поземлени имоти- частна общинска собственост, с начин на трайно ползване „ Друг вид дървопроизводителна гора“, находящ се в землището на село Смирненски, община Ветово, местност „Лагера“.

Вносител: д-р Мехмед Мехмед - Кмет на община Ветово

       24. Промяна предназначение на част от Общинските жилища и магазини, разположени в "Комбинирана сграда - 2 етажа, жилища, магазини и гаражи" - частна общинска собственост, находяща се в УПИ- VII-1103, кв. 99 по регулационния план на град Ветово, община Ветово.  

         Приложение

Вносител: д-р Мехмед Мехмед - Кмет на община Ветово

       25. Стартиране на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи от Общинския поземлен  фонд,  находящ се в землището на село Писанец, община Ветово, ЕКАТТЕ 56441.

Вносител: д-р Мехмед Мехмед - Кмет на община Ветово

        26. Приемане на Общински план за за младежта за 2020 година на Община Ветово.

       Приложение

Вносител: д-р Мехмед Мехмед - Кмет на община Ветово

        27.Даване на съгласие за преминаване в управление на Асоциацията по ВиК, на инвестиции, финансирани от ВиК оператора през 2019 г., като задължителни, поети като ангажимент при сключване на договора от 17.12.2015 г. между Асоциацията по ВиК- Русе (чиито член е Община Ветово) и оператора „Водоснабдяване и Канализация“ ООД- Русе.

        Приложение

Вносител: д-р Мехмед Мехмед – Кмет на община Ветово

        28. Корекция по бюджета на община Ветово в частта на местни дейности и в разчета за финансиране на капиталовите разходи през 2020 година.

       Приложение

Вносител: д-р Мехмед Мехмед - Кмет на община Ветово

       29.Взимане на решение за създаване на звено „Поддръжка на общинска собственост“ към дейност „ Други дейности по икономиката“.

Вносител: д-р Мехмед Мехмед - Кмет на община Ветово

      30. Разни.

      31. Изказвания на граждани.

 

 

Председател на ОбС:

             /Инж. Петко Ахмаков/Назад