E-mail: obs_vetovo_2015@abv.bg

тел.: +359 8161 28-00

факс: +359 8161 28-71

моб.: +359 879 508 083

  ДНЕВЕН   РЕД

 

        1.Приемане на Наредба за реда, начина и условията за отпускане на еднократна финансова помощ на граждани от бюджета на Община Ветово.

                                           Приложение

                                  Вносител: д-р Мехмед Мехмед - кмет на община Ветово

        2. Приемане на дарение от ЕТ“ВАЛЕРИ ВЕЛИКОВ-ВАЙС“ за посрещане на необходимите разходи, свързани с противоепидемичните мерки на територията на Община Ветово.

                                         Вносител: д-р Мехмед Мехмед - кмет на община Ветово

    3. Даване на съгласие за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична Общинска собственост, представляващ площ от 112 (сто и дванадесет) кв. м., за разполагане и експлоатация на електронно- съобщителни съоръжения и оборудване, находящ се в УПИ I- 488, кв. 41 по регулационния план на град Глоджево, община Ветово, актуван с АПОС №396 от 14.11.2000 г.

Вносител:д-р Мехмед Мехмед - кмет на община Ветово

    4. Стартиране на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот- общинска собственост, за поставяне на кафе-автомати с обща площ 4 (четири) кв. м. – 2 броя в сградата на Общинска администрация – град Ветово, 1 брой в „Лечебно заведение“ – град Ветово и 1 брой в  Масивна четири етажна административна сграда, находящ се в УПИ-V-1342, кв.165 по плана на град Ветово.

Вносител: д-р Мехмед Мехмед - кмет на община Ветово

    5. Стартиране на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот- частна общинска собственост, находящ се в ПИ №000535, ПИ№000537 и ПИ№000704, в землището на град Ветово, Община Ветово.

Вносител: д-р Мехмед Мехмед - кмет на община Ветово

    6. Освобождаване от изпълнение на задължението по плащане на наемната цена на наематели, ползващи тротоарна площ за питейни заведения за срок на извънредно положение.

Вносител: д-р Мехмед Мехмед - кмет на община Ветово

    7. Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2020 година на Община Ветово.

Вносител: инж. Петко Ахмаков- Председател на Общински съвет - Ветово

    8. Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Ветово.

Вносител: д-р Мехмед Мехмед - кмет на община Ветово

    9. Стартиране на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от поземлен имот №56441.80.646 / стар №000646/, с начин на трайно ползване "Друг вид дървопроизводителна гора", находящ се в землището на село Писанец, община Ветово, местност "Тютюнка дере".

Вносител: д-р Мехмед Мехмед - кмет на община Ветово

    10. Стартиране на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от поземлен имот №15151.507.1 / стар №507001/, с начин на трайно ползване "Широколистна гора", находящ се в землището на град Глоджево, община Ветово, местност "Кайрака".

Вносител: д-р Мехмед Мехмед - кмет на община Ветово

    11. Стартиране на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от поземлен имот №10803.292.173 / стар №000173, с начин на трайно ползване "Друг вид производителна гора", находящ се в землището на град Ветово, община Ветово, местност "Татарски лозя".

Вносител: д-р Мехмед Мехмед - кмет на община Ветово

   12. Стартиране на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от поземлен имот №15151.500.1 / стар №500001/, с начин на трайно ползване "Широколистна гора", находящ се в землището на град Глоджево, община Ветово, местност "Асарлък".

Вносител: д-р Мехмед Мехмед - кмет на община Ветово

   13. Стартиране на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от поземлен имот №15151.506.3 / стар №506003/, с начин на трайно ползване "Друг вид дървопроизводителна гора", находящ се в землището на град Глоджево, община Ветово, местност "Арпалък".

Вносител: д-р Мехмед Мехмед - кмет на община Ветово

     14. Разни.

    15. Изказвания на граждани.

 

 

Председател на ОбС:

             /Инж. Петко Ахмаков/

 

 

 

 

 

 Назад