E-mail: obs_vetovo_2015@abv.bg

тел.: +359 8161 28-00

факс: +359 8161 28-71

моб.: +359 879 508 083

ПРЕДВАРИТЕЛЕН   ДНЕВЕН   РЕД

       1. Утвръждаване и дофинансиране на непълни паралелки с пълняемост под задъкжителния минимум за учебната 2019/2020 година.

Вносител: д-р Мехмед Мехмед - кмет на община Ветово

     2. Актуализиране на Програмата за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост в Община Ветово през 2020 година.      

                                  Вносител: д-р Мехмед Мехмед - кмет на община Ветово

     3. Стартиране на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот- частна общинска собственост, представляващ „Зала за тихи игри“ с площ 101 кв. м.  разположение на II етаж в  „Сграда за културни мероприятия“, находяща се в УПИ VII, кв. 160 по план на град Ветово, община Ветово, област Русенска.

Вносител: д-р Мехмед Мехмед - кмет на община Ветово

   4. Даване на съгласие за отдаване под наем на част от недвижим имот- публична Общинска собственост, представляващ площ 12 (дванадесет) кв. м., за разполагане и експлоатация на електронно-съпбщителни съоражения и оборудване, находящ се в УПИ II-641, в кв. 75 по регулационния план на град Ветово, община Ветово, актуван с АПОС №3113 от 30.05.2016 г.

Вносител:д-р Мехмед Мехмед - кмет на община Ветово

  5. Сключване на тристранно споразумение между Министъра на земеделието, храните и горите, Министъра на финансите и Кмета на Община Ветово за намаляване с 80 на сто на неразплатени задължения на Община Ветово.

Вносител: д-р Мехмед Мехмед - кмет на община Ветово

    6. Стартиране на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот- частна общинска собственост, представляващ „Аптека“ с площ 47,87 кв. м., разположение на 1 етаж в Административна сграда „Кметство“- град Сеново, община Ветово, област Русенска.

Вносител: д-р Мехмед Мехмед - кмет на община Ветово

  7. Стартиране на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот- частна общинска собственост, представляващ „Офис“ с площ 20(двадесет) кв. м., разположение на 1 етаж в Масивна двуетажна сграда „Кметство“- град Глоджево, община Ветово, област Русенска.

Вносител: д-р Мехмед Мехмед - кмет на община Ветово

    8.Стартиране на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот- частна общинска собственост, представляващ „Дрогерия“ с площ 16 (шестнадесет) кв. м., разположение на 1 етаж в Масивна двуетажна сграда „Здравен дом“- село Писанец, община Ветово, област Русенска.

Вносител: д-р Мехмед Мехмед - кмет на община Ветово

   9. Разрешаване на изработване на Общ устройствен план на Община Ветово.

          Вносител: д-р Мехмед Мехмед - кмет на община Ветово

     10.Стартиране на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот- публична общинска собственост, представляващ Масивна едноетажна сграда "Зала за борци" със застроена площ 118 кв. м., находящ се в УПИ VII-1608, кв.49 по регулационния план на град Глоджево, община Ветово, актуван с АПОС №3160/14.03.2017 г.

 Вносител: д-р Мехмед Мехмед - кмет на община Ветово

    11.Приемане на дарение от "ВАТИЯ КВАРЦ" АД за посрещане на необходимите разходи, свързани с противоепидемичните мерки на територията на Община Ветово.

Вносител: д-р Мехмед Мехмед - кмет на община Ветово

    12.Изменение на КККР на град Ветово, с цел попълване на полски път ПИ №10803.7.289 - публична общинска собственост.

Вносител: д-р Мехмед Мехмед - кмет на община Ветово 

    13.Стартиране на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот- публична общинска собственост, представляващ терен с площ от 1.00(един) кв. м., за поставяне на кафе-автомат пред Масивна едноетажна сграда „Кметство“- село Кривня, община Ветово.

 Вносител: д-р Мехмед Мехмед - кмет на община Ветово

   14. Приемане на годишен финансов отчет за 2019 година на "Ветовска гора" ЕООД.

Вносител: д-р Мехмед Мехмед - кмет на община Ветово

   15. Утвърждаване на щатно разписание на длъжностите във "Ветовска гора" ЕООД.

 Вносител: инж. Пламен Славчев - управител на "Ветовска гора" ЕООД.

   16.Прилагане на разпоредби от Договор за възлагане и управление на " Ветовска гора" ЕООД.

Вносител: д-р Мехмед Мехмед - кмет на община Ветово

  17. Годишен отчет за 2019 г. за изпълнение на Програма за управление на отпадъците на Община Ветово за 2018-2020 г.

Вносител: д-р Мехмед Мехмед - кмет на община Ветово

   18.Увеличаване на индивидуалната месечна заплата на медицинските специалисти.

Вносител: д-р Мехмед Мехмед - кмет на община Ветово

   19.Кандидатстване пред фонд " Социална закрила" към МТСП за закупуване на оборудване и обзавеждане за нуждите на Домашен патронаж - гр. Сеново, Община Ветово.

 Вносител: д-р Мехмед Мехмед - кмет на община Ветово

   20.Промяна в поименния списък на обектите, предвидени за основен ремонт и придобиване на ДМА и НДМА в община Ветово през 2020 г.

  Вносител: д-р Мехмед Мехмед - кмет на община Ветово

   21.Дофинансиране на 22,50 щ. бр. в дейност 122 "Общинска администрация".

 Вносител: д-р Мехмед Мехмед - кмет на община Ветово

     22.Одобряване задание и разрешение за изработване на ПУП- ПЗ (План за застрояване) за неземеделска производствена дейност за ПИ 66229.11.116, местност " Чилтарла" в землището на гр. Сеново, общ. Ветово, обл. Русе.

Вносител: д-р Мехмед Мехмед - кмет на община Ветово

     23.Одобряване задание и разрешение за изработване на ПУП- ПЗ (План за застрояване) за неземеделска производствена дейност за ПИ 66229.11.117, местност " Чилтарла" в землището на гр. Сеново, общ. Ветово, обл. Русе.

Вносител: д-р Мехмед Мехмед - кмет на община Ветово

    24. Одобряване задание и разрешение за изработване на ПУП- ПЗ (План за застрояване) за неземеделска производствена дейност за ПИ 66229.10.53, местност " Кончапара" в землището на гр. Сеново, общ. Ветово, обл. Русе.

Вносител: д-р Мехмед Мехмед - кмет на община Ветово

   25. Одобряване задание и разрешение за изработване на ПУП- ПЗ (План за застрояване) за неземеделска производствена дейност за ПИ 66229.17.136, местност " Гайтарла" в землището на гр. Сеново, общ. Ветово, обл. Русе.

Вносител: д-р Мехмед Мехмед - кмет на община Ветово

    26.Одобряване задание и разрешение за изработване на ПУП- ПЗ (План за застрояване) за неземеделска производствена дейност за ПИ 66229.19.133, местност " Гьобекли" в землището на гр. Сеново, общ. Ветово, обл. Русе.

Вносител: д-р Мехмед Мехмед - кмет на община Ветово

    27.Одобряване задание и разрешение за изработване на ПУП- ПЗ (План за застрояване) за неземеделска производствена дейност за ПИ 66229.17.137, местност " Гайтарла" в землището на гр. Сеново, общ. Ветово, обл. Русе.

Вносител: д-р Мехмед Мехмед - кмет на община Ветово

     28.Одобряване задание и разрешение за изработване на ПУП- ПЗ (План за застрояване) за неземеделска производствена дейност за ПИ 66229.12.119, местност " Чилтарла" в землището на гр. Сеново, общ. Ветово, обл. Русе.

Вносител: д-р Мехмед Мехмед - кмет на община Ветово

     29.Одобряване задание и разрешение за изработване на ПУП- ПЗ (План за застрояване) за неземеделска производствена дейност за ПИ 66229.12.118, местност " Чилтарла" в землището на гр. Сеново, общ. Ветово, обл. Русе.

Вносител: д-р Мехмед Мехмед - кмет на община Ветово

     30.Определяне продължителността на работното време на председателя на Общински съвет - Ветово.

 Вносител: Гюнейт Исметов- общински съветник при Общински съвет- Ветово

    31. Обявявана на имот 315151.174.5/СТАР №174005/ - публична общинска собственост, с НТП " Гробищен парк", находящ се в землището на град Глоджево, Община Ветово, в имот - частна общинска собственост.

Вносител: д-р Мехмед Мехмед - кмет на община Ветово

 

   32. Разни.

  33. Изказвания на граждани.

 

 

 

Председател на ОбС:

             /Инж. Петко Ахмаков/

Допълнителни докладни след срока

Обсъждане на Заповед №4-95-00-185/20.03.2020 г. на Областен управител на Област Русе във връзка с Решение №45 по Протокол №7 от 04.03.2020г. на Общински съвет - Ветово.

 

 

 Назад