E-mail: obs_vetovo_2015@abv.bg

тел.: +359 8161 28-00

факс: +359 8161 28-71

моб.: +359 879 508 083

ПРЕДВАРИТЕЛЕН   ДНЕВЕН   РЕД

 

     1. Предоставяне на имоти – полски пътища, попадащи в масивите за ползване на територията на Община Ветово, за стопанската 2019/2020 година.

            Приложение 1             Приложение 4

            Приложение 2             Приложение 5

            Приложение 3             Приложение 6

Вносител: инж. П. Ахмаков – Председател на ОбС - Ветово

     2. Одобряване на задание и разрешение за изработване на ПУП – Парцеларен план за Обходно трасе на с. Смирненски, община Ветово.

Вносител: д-р М. Мехмед – Кмет на община - Ветово

    3. Одобряване на годишен план за ползване на дървесина и списък с отделите и подотделите, предвидени за сеч през 2020 година.

Вносител: д-р М. Мехмед – Кмет на община - Ветово

    4. Приемане на бюджета на община Ветово за 2019 г.

          Доклад

          Приложение 1       Приложение 5а       Приложение 10

          Приложение 2       Приложение 6        Приложение 11

          Приложение 3       Приложение 7        Приложение 12

          Приложение 4       Приложение 8        Приложение 13

          Приложение 5       Приложение 9

             Протокол публично обсъждане:

                       Ветово               Глоджево

                       Смирненски       Сеново

                       Писанец             Кривня

Вносител: д-р М. Мехмед – Кмет на община - Ветово

     5. Разни.

     6. Изказвания на граждани.

 

Председател на ОбС:

             /Инж. Петко Ахмаков/

 

 

Допълнителни докладни след срока

 

    Определяне на такса за промяна на предназначението на земеделска земя на поземлени имоти с №№ 000185, 000205, 000207 и 000236, с обща площ 34 296 кв. м. - общинска собственост в землището на с. Смирненски, общ. Ветово, обл. Русе.

Вносител: д-р М. Мехмед – Кмет на община - Ветово

    Стартиране на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ "Стоматологичен кабинет" с площ 12 кв. м., 1/2 ид. ч. от чакалня - 17,36 кв. м. и 1/2 ид. ч. от санитарно помещение - 1 кв. м., разположени на I етаж в Масивна двуетажна сграда "Здравна служба", находяща се в ПИ I-866, кв. 38 по плана на с. Смирненски, община Ветово, област Русе.

Вносител: д-р М. Мехмед – Кмет на община - Ветово

    Стартиране на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ "Стоматологичен кабинет" с площ 15,52 кв. м., 1/3 ид. ч. от "Коридор" с площ 24,43 кв. м., 1/3 ид. ч. от "Входно антре" с площ 9,69 кв. м. и 1/3 ид. ч. от "Санитарен възел" с площ 5,52 кв. м., разположени в Масивна едноетажна сграда "Лечебно заведение", находящ се в УПИ № 643, кв. 163 по плана на гр. Ветово, община Ветово, област Русе.

Вносител: д-р М. Мехмед – Кмет на община - Ветово

    Определяне на пълномощията на кметски наместник.

Вносител: д-р М. Мехмед – Кмет на община - ВетовоНазад