E-mail: obs_vetovo_2015@abv.bg

тел.: +359 8161 28-00

факс: +359 8161 28-71

моб.: +359 879 508 083

ПРЕДВАРИТЕЛЕН   ДНЕВЕН   РЕД

 

       1. Даване на съгласие за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ III в квартал 23 по регулационния план на град Сеново, община Ветово.

Вносител: д-р М. Мехмед - Председател на ОбС - Ветово

       2. Стартиране на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ ПИ № 000944, находящ се в землището на град Ветово, община Ветово.

Вносител: д-р М. Мехмед - Председател на ОбС - Ветово

         3. Разни.

         4. Изказвания на граждани.

 

Председател на ОбС:

             /д-р Мехмед Мехмед/

 

 

Допълнителни докладни след срока

 

       Стартиране на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от поземлен имот № 000092, с начин на трайно ползване „Залесена територия“, находящ се в землището на град Сеново, община Ветово, ЕКАТТЕ 66229, местност „Юртлука“.

Вносител: д-р М. Мехмед - Председател на ОбС - Ветово

       Стартиране на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от поземлен имот № 000184 – частна общинска собственост, с начин на трайно ползване „Изоставено трайно насаждение“, находящ се в землището на село Смирненски, община Ветово, ЕКАТТЕ 67578, местност „Параджика“.

Вносител: д-р М. Мехмед - Председател на ОбС - Ветово

       Стартиране на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от поземлен имот № 000674, с начин на трайно ползване „Дървопроизводителна площ“, находящ се в землището на село Писанец, община Ветово, ЕКАТТЕ 56441, местност „Шумница“.

Вносител: д-р М. Мехмед - Председател на ОбС - ВетовоНазад