E-mail: obs_vetovo_2015@abv.bg

тел.: +359 8161 28-00

факс: +359 8161 28-71

моб.: +359 879 508 083

ПРЕДВАРИТЕЛЕН   ДНЕВЕН   РЕД

 

       1. Даване на съгласие за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ III в квартал 23 по регулационния план на град Сеново, община Ветово.

Вносител: д-р М. Мехмед - Председател на ОбС - Ветово

       2. Даване на съгласие за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ XIV в квартал 65 по регулационния план на село Смирненски, община Ветово. 

Вносител: д-р М. Мехмед - Председател на ОбС - Ветово

         3. Разни.

         4. Изказвания на граждани.

 

Председател на ОбС:

             /д-р Мехмед Мехмед/

 

 

Допълнителни докладни след срока

 

       Стартиране на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от поземлен имот № 102003, с начин на трайно ползване „Дървопроизводителна площ“, находящ се в землището на село Смирненски, община Ветово, ЕКАТТЕ 67578.

Вносител: д-р М. Мехмед - Председател на ОбС - Ветово

       Отпускане на еднократна парична помощ на Надя Петрова Тонева от град Ветово.

Вносител: Г. Хр. Георгиев - Общински съветник при ОбС - Ветово

 Назад