E-mail: obs_vetovo_2015@abv.bg

тел.: +359 8161 28-00

факс: +359 8161 28-71

моб.: +359 879 508 083

ПРЕДВАРИТЕЛЕН   ДНЕВЕН   РЕД

 

       1. Приемане на годишния финансов отчет на „Бизнес парк Ветово“ ЕООД за 2018 година.

              Приложение

Вносител: д-р М. Мехмед - Председател на ОбС - Ветово

      2. Увеличава капитала на „Бизнес парк Ветово“ ЕООД, с апортиране на недвижими имоти - частна общинска собственост на Община Ветово, вещи и съоръжения.

              Приложение

Вносител: д-р М. Мехмед - Председател на ОбС - Ветово

       3. Дофинансиране на дейността на спортните клубове на територията на община Ветово през 2019 година.

Вносител: д-р М. Мехмед - Председател на ОбС - Ветово

       4. Отпускане на еднократна парична помощ на Гюлейман Мустафова Карахюсеинова от град Глоджево.

              Приложение

Вносител: д-р М. Мехмед - Председател на ОбС - Ветово     

       5. Отпускане на еднократна парична помощ на Бейхан Хасанов Шавков от село Кривня.

              Приложение

Вносител: д-р М. Мехмед - Председател на ОбС - Ветово

       6. Стартиране на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от поземлен имот № 000264, с начин на трайно ползване "Залесена територия", находящ се в землището на град Сеново, община Ветово, ЕКАТТЕ 66229, местност "Дъбака"

Вносител: д-р М. Мехмед - Председател на ОбС - Ветово

       7. Разни.

       8. Изказвания на граждани.

 

 

Председател на ОбС:

             /д-р Мехмед Мехмед/

 

Допълнителни докладни след срока

 

       Обсъждане на Заповед № 4-95-00-324/22.04.2019 г. на Областен управител на област Русе във връзка с Решение № 514 по Протокол № 61 от 28.03.2019 г. на Общински съвет – Ветово.Назад