E-mail: obs_vetovo_2015@abv.bg

тел.: +359 8161 28-00

факс: +359 8161 28-71

моб.: +359 879 508 083

ПРЕДВАРИТЕЛЕН   ДНЕВЕН   РЕД

 

       1. Разглеждане на годишния финансов отчет на „Бизнес парк Ветово“ ЕООД за 2018 година.

Вносител: С. Цанков – Управител на „Бизнес парк Ветово“ ЕООД

      2. Увеличава капитала на „Бизнес парк Ветово“ ЕООД, с апортиране на недвижими имоти - частна общинска собственост на Община Ветово, вещи и съоръжения.

              Приложение

Вносител: д-р М. Мехмед - Председател на ОбС - Ветово

       3. Разглеждане на молба за еднократна парична помощ от Гюлейман Мустафова Карахюсеинова от град Глоджево.

       4. Разглеждане на молба за еднократна парична помощ от Сезер Исмет Реджеб от град Ветово.

       5. Разни.

       6. Изказвания на граждани.

 

 

Председател на ОбС:

             /д-р Мехмед Мехмед/

 

Допълнителни докладни след срокаНазад