E-mail: obs_vetovo_2015@abv.bg

тел.: +359 8161 28-00

факс: +359 8161 28-71

моб.: +359 879 508 083

 

       1. Приемане на годишния финансов отчет на „Ветовска гора“ ЕООД за 2018 година.

              Приложение 1               Приложение 4

              Приложение 2               Приложение 5

              Приложение 3               Приложение 6

Вносител: д-р М. Мехмед - Председател на ОбС Ветово

       2. Определяне на представител на Община Ветово в Общото събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе на 12.04.2019 г.

              Приложение

Вносител: д-р М. Мехмед - Председател на ОбС - Ветово

       3. Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2019 година.

              Приложение 1               Приложение 3

              Приложение 2

Вносител: д-р М. Мехмед - Председател на ОбС Ветово

       4. Възлагане на обществен превоз на пътници по линия „Ветово-Кривня-Сеново-Разград“ и обратно.

Вносител: д-р М. Мехмед - Председател на ОбС - Ветово

       5. Дофинансиране дейността на спортните клубове на територията на община Ветово през 2019 година.

              Приложение 1               Приложение 3

              Приложение 2

Вносител: д-р М. Мехмед - Председател на ОбС - Ветово

      6. Отпускане на еднократна парична помощ на Фийдес Хасан Сефер от град Глоджево.

              Приложение

Вносител: Н. Ислямова - Общински съветник при ОбС - Ветово

     7. Отпускане на еднократна парична помощ на Бехчие Хюсеинова Мехмедова от село Смирненски.

              Приложение

Вносител: д-р М. Мехмед - Председател на ОбС - Ветово

    8. Промяна начина на трайно ползване на имот № 000944 – частна общинска собственост, находящ се в землището на град Ветово, община Ветово, от „Полски път“ в „Друга селскостопанска територия“.

              Приложение

Вносител: д-р М. Мехмед - Председател на ОбС - Ветово

     9. Стартиране на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - - частна общинска собственост, представляващ Масивна двуетажна сграда „Детска градина“ – Корпус Б, със застроена площ 612,00 кв. м., разположена в УПИ XIX, кв. 19 по плана на село Смирненски, община Ветово.

Вносител: д-р М. Мехмед - Председател на ОбС - Ветово

       10. Разни.

       11. Изказвания на граждани.

 

 

Председател на ОбС:

             /д-р Мехмед Мехмед/

 

Допълнителни докладни след срока

 

       Обсъждане на Заповед № 4-95-00-247/21.03.2019 г. на Областен управител на област Русе във връзка с Решение № 504 по Протокол № 60 от 28.02.2019 г. на Общински съвет – Ветово.

Вносител: д-р Мехмед Мехмед - Председател на ОбС ВетовоНазад