E-mail: obs_vetovo_2015@abv.bg

тел.: +359 8161 28-00

факс: +359 8161 28-71

моб.: +359 879 508 083

ПРЕДВАРИТЕЛЕН   ДНЕВЕН   РЕД

 

 

        1. Състоянието на оперативната обстановка и дейността на РУ – Ветово през изтеклата 2018 година.

Вносител: гл. инсп. Станислав Станчев – Началник на РУ – Ветово

       2. Избор на управител на „Ветовска гора“ ЕООД.

Вносител: д-р Мехмед Мехмед - Председател на ОбС - Ветово

     3. Утвърждаване и дофинансиране на непълни паралелки с пълняемост под задължителния минимум за учебната 2018/2019 година.

                    Приложение 1                   Приложение 3

                   Приложение 2                   Приложение 4

Вносител: д-р Мехмед Мехмед - Председател на ОбС - Ветово

       4. Дофинансиране дейността на спортните клубове на територията на община Ветово през 2019 година.

Вносител: д-р Мехмед Мехмед - Председател на ОбС - Ветово

       5. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ветово.

                    Проект за изменение

                    Мотиви към проект

Вносител: д-р Мехмед Мехмед - Председател на ОбС Ветово

       6. Отпускане на еднократна парична помощ на Ава Мехмедова Даудова от град Ветово.

                    Приложение

Вносител: д-р Мехмед Мехмед - Председател на ОбС Ветово

       7. Отпускане на еднократна парична помощ на Атанаска Николова Георгиева от град Ветово.

                    Приложение

Вносител: д-р Мехмед Мехмед - Председател на ОбС Ветово

       8. Разни.

       9. Изказвания на граждани.

 

 

Председател на ОбС:

             /д-р Мехмед Мехмед/

 

Допълнителни докладни след срока

 

       Обсъждане на Заповед № 4-95-00-111/18.02.2019 г. на Областен управител на област Русе във връзка с Решение № 501 по Протокол № 59 от 31.01.2019 г. на Общински съвет – Ветово.

Вносител: д-р Мехмед Мехмед - Председател на ОбС Ветово

       Приемане на решение за оправомощаване на Председателя на Общински       съвет – Ветово да сключва договори за правна защита и съдействие при образувани срещу съвета съдебни дела.

 Вносител: д-р Мехмед Мехмед - Председател на ОбС ВетовоНазад