E-mail: obs_vetovo_2015@abv.bg

тел.: +359 8161 28-00

факс: +359 8161 28-71

моб.: +359 879 508 083

ПРЕДВАРИТЕЛЕН   ДНЕВЕН   РЕД

 

 

       1. Състоянието на оперативната обстановка и дейността на РУ – Ветово през изтеклата 2018 година.

Вносител: гл. инсп. Станислав Станчев – Началник на РУ – Ветово

       2. Избор на управител на „Ветовска гора“ ЕООД.

Вносител: д-р М. Мехмед - Председател на ОбС - Ветово

       3. Утвърждаване и дофинансиране на непълни паралелки с пълняемост под задължителния минимум за учебната 2018/2019 година.

              Приложение 1                     Приложение 3

              Приложение 2                     Приложение 4

Вносител: д-р М. Мехмед - Председател на ОбС - Ветово

       4. Дофинансиране дейността на спортните клубове на територията на община Ветово през 2019 година.

Вносител: д-р М. Мехмед - Председател на ОбС - Ветово

       5. Разни.

       6. Изказвания на граждани.

 

 

Председател на ОбС:

             /д-р Мехмед Мехмед/

 

Допълнителни докладни след срока

 Назад