E-mail: obs_vetovo_2015@abv.bg

тел.: +359 8161 28-00

факс: +359 8161 28-71

моб.: +359 879 508 083

ПРЕДВАРИТЕЛЕН   ДНЕВЕН   РЕД

 

 

1. Разпореждане с вещи - общинска собственост, представляващи 75 куб. м. разнородна дървесина.

Вносител: д-р М. Мехмед - Председател на ОбС - Ветово

       2. Финансиране транспорта на пътуващи ученици от съседни населени места до СУ „Христо Ботев“, град Глоджево.

               Приложение

Вносител: д-р М. Мехмед - Председател на ОбС - Ветово

        3. Безплатно хранене на децата от подготвителните групи в училищата на територията на община Ветово.

              Приложение

Вносител: д-р М. Мехмед - Председател на ОбС - Ветово

         4. Отпускане на еднократна парична помощ на Бехчет Амишев Мухаремов от село Кривня.

              Приложение

Вносител: д-р М. Мехмед - Председател на ОбС - Ветово

         5. Отпускане на еднократна парична помощ на Ашме Мемишева Хасанова от село Кривня.

               Приложение

Вносител: д-р М. Мехмед - Председател на ОбС - Ветово

         6. Удължаване срока на Договор за паричен заем на „Бизнес парк Ветово” ЕООД от 18.12.2014 г.

               Приложение

Вносител: д-р М. Мехмед – председател на ОбС – Ветово

         7. Разни.

         8. Изказвания на граждани.

 

 

Председател на ОбС:

             /д-р Мехмед Мехмед/

 

Допълнителни докладни след срока

 Назад