E-mail: obs_vetovo_2015@abv.bg

тел.: +359 8161 28-00

факс: +359 8161 28-71

моб.: +359 879 508 083

ПРЕДВАРИТЕЛЕН   ДНЕВЕН   РЕД

  1. Приемане на решение за промяна в състава на постоянните комисии към Общински съвет – Ветово.

Вносител: д-р М. Мехмед - Председател на ОбС - Ветово

  1. Утвърждаване на щатно разписание на длъжностите във „Ветовска гора“ ЕООД.

Вносител: инж. Пл. Славчев – управител на „Ветовска гора“ ЕООД

  1. Отпускане на допълнително материално стимулиране на работниците и служителите на „Ветовска гора“ ЕООД за календарната 2018 година.

Вносител: инж. Пл. Славчев – управител на „Ветовска гора“ ЕООД

  1. Увеличава капитала на „Бизнес парк Ветово“ ЕООД, с апортиране на недвижими имоти - частна общинска собственост на Община Ветово, вещи и съоръжения.

                 Приложение

Вносител: д-р М. Мехмед - Председател на ОбС - Ветово 

  1. Отпускане на еднократна парична помощ на Анчо Раков Радев от гр. Сеново.

             Приложение

Вносител: д-р М. Мехмед - Председател на ОбС - Ветово

  1. Отпускане на еднократна парична помощ на Нуридин Басри Шакир от гр. Глоджево.

             Приложение

Вносител: д-р М. Мехмед - Председател на ОбС - Ветово

  1. Временен безлихвен заем между бюджетна и извънбюджетна сметка за изпълнение на проект "Работа" и проект "Обучения и заетост".

Вносител: д-р М. Мехмед - Председател на ОбС - Ветово

  1. Разни.
  2. Изказвания на граждани.

 

 

Председател на ОбС:

             /д-р Мехмед Мехмед/

 

Допълнителни докладни след срока

 Назад