E-mail: obs_vetovo_2015@abv.bg

тел.: +359 8161 28-00

факс: +359 8161 28-71

моб.: +359 879 508 083

ПРЕДВАРИТЕЛЕН   ДНЕВЕН   РЕД

  1. Приемане на решение за промяна в състава на постоянните комисии към Общински съвет – Ветово.

Вносител: д-р М. Мехмед - Председател на ОбС - Ветово

  1. Утвърждаване на щатно разписание на длъжностите във „Ветовска гора“ ЕООД.

Вносител: инж. Пл. Славчев – управител на „Ветовска гора“ ЕООД

  1. Отпускане на допълнително материално стимулиране на работниците и служителите на „Ветовска гора“ ЕООД за календарната 2018 година.

Вносител: инж. Пл. Славчев – управител на „Ветовска гора“ ЕООД

  1. Увеличава капитала на „Бизнес парк Ветово“ ЕООД, с апортиране на недвижими имоти - частна общинска собственост на Община Ветово, вещи и съоръжения.

                 Приложение

Вносител: д-р М. Мехмед - Председател на ОбС - Ветово

  1. Разни.
  2. Изказвания на граждани.

 

 

Председател на ОбС:

             /д-р Мехмед Мехмед/

 

Допълнителни докладни след срока

 

       Разглеждане на молба за еднократна парична помощ от Анчо Раков Радев от гр. Сеново.

       Разглеждане на молба за еднократна парична помощ от Нуридин Басри Шакир от гр. Глоджево.

 Назад