E-mail: obs_vetovo_2015@abv.bg

тел.: +359 8161 28-00

факс: +359 8161 28-71

моб.: +359 879 508 083

ПРЕДВАРИТЕЛЕН   ДНЕВЕН   РЕД

 

     1. Полагане на клетва от новоизбран общински съветник.

     2. Обявяване на имот ПИ № 000944 – публична общинска собственост, с начин на трайно ползване „Полски път“, находящ се в землището на град Ветово, община Ветово, в имот – частна общинска собственост.

              Приложение

Вносител: Г. Георгиев – Кмет на община Ветово

     3. Предоставяне на имоти – полски пътища, попадащи в масивите за ползване на земеделски земи в землищата на територията на община Ветово, за стопанската 2018/2019 година.

                Приложение 1                                      Приложение 5

                Приложение 2                                      Приложение 6

               Приложение 3                                      Приложение 7

              Приложение 4

Вносител: д-р М. Мехмед – председател на ОбС – Ветово

     4. Дофинансиране на непълна група във филиал „Капанче“ – с. Кривня, към ДГ „Звънче“ – с. Смирненски за учебната 2018/2019 година.

Вносител: д-р М. Мехмед - Председател на ОбС - Ветово

    5.  Отпускане на еднократна парична помощ на Елиман Мехмед Мустафа от гр. Сеново.

            Приложение

   Вносител: д-р М. Мехмед - Председател на ОбС - Ветово

     6. Предложение до Министерския съвет за отпускане на персонална пенсия на лице, по отношение на което не са налице някои от изискванията на КСО (Кодекса за социално осигуряване).

           Приложение

Вносител: д-р М. Мехмед - Председател на ОбС - Ветово

     7. Увеличава капитала на „Бизнес парк Ветово“ ЕООД, с апортиране на недвижими имоти - частна общинска собственост на Община Ветово, вещи и съоръжения.

          Приложение

Вносител: д-р М. Мехмед - Председател на ОбС - Ветово

    8. Определяне представител на Община Ветово в Общото събрание на УМБАЛ „КАНЕВ“ АД, гр. Русе.

                                                           Вносител: д-р М. Мехмед – председател на ОбС-Ветово

    9. Приемане на вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси в Общински съвет – Ветово.

          Приложение

                                                           Вносител: д-р М. Мехмед – председател на ОбС-Ветово

 

     10. Одобряване на вътрешно-компенсирани промени в бюджета на ДГ „Звънче“, с. Смирненски.

                                                           Вносител: д-р М. Мехмед – председател на ОбС-Ветово

     11. Дофинансиране дейността на спортните клубове на територията на община Ветово.

                                                           Вносител: д-р М. Мехмед – председател на ОбС-Ветово

     12. Разни.

     13. Изказвания на граждани.

 

Председател на ОбС:

             /д-р Мехмед Мехмед/

 

Допълнителни докладни след срокаНазад