E-mail: obs_vetovo_2015@abv.bg

тел.: +359 8161 28-00

факс: +359 8161 28-71

моб.: +359 879 508 083

ПРЕДВАРИТЕЛЕН   ДНЕВЕН   РЕД

 

 1.  Приемане на ДЕКЛАРАЦИЯ от Общински съвет – Ветово.

              Проект на Декларация

Вносител: д-р М. Мехмед - Председател на ОбС - Ветово

 1. Одобряване на годишен план за ползване на дървесина и списък с отделите и подотделите, предвидени за сеч през 2019 година.

                   Приложение 1

                   Приложение 2

Вносител: д-р М. Мехмед - Председател на ОбС - Ветово

 1. Приемане на решение за безвъзмездно осигуряване и предоставяне на дървесина за огрев на религиозни храмове и обществени организации на територията на Община Ветово.

Вносител: д-р М. Мехмед - Председател на ОбС - Ветово

 1. Предаване на 2 броя мотоциклети на РУ – Ветово с договор за послужване.

                 Приложение 1

                Приложение 2  

Вносител: д-р М. Мехмед - Председател на ОбС - Ветово

 1. Утвърждаване и дофинансиране на маломерна група към филиал „Капанче“, с. Кривня на ДГ „Звънче“, с. Смирненски.

Вносител: д-р М. Мехмед - Председател на ОбС - Ветово

 1. Отпускане на допълнително финансови средства на детските градини на територията на община Ветово.

Вносител: д-р М. Мехмед - Председател на ОбС - Ветово

 1. Обсъждане на Заповед № 4-95-00-598/22.10.2018 г. на Областен управител на област Русе във връзка с Решение № 461 по Протокол № 55/28.09.2018 г. на Общински съвет – Ветово.

Вносител: д-р М. Мехмед - Председател на ОбС - Ветово

 1. Финансиране транспорта на пътуващи ученици от съседни населени места до СУ „Христо Ботев“, град Глоджево.

               Приложение

Вносител: д-р М. Мехмед - Председател на ОбС - Ветово

 1. Безплатно хранене на децата от подготвителните групи в училищата на територията на община Ветово.

               Приложение

Вносител: д-р М. Мехмед - Председател на ОбС - Ветово

 1. Предложение до Министерския съвет за отпускане на персонална пенсия на лице, по отношение на което не са налице някои от изискванията на КСО (Кодекса за социално осигуряване).

              Приложение

Вносител: д-р М. Мехмед - Председател на ОбС - Ветово

 1. Отпускане на еднократна парична помощ на Ашим Амишев Ашимов от гр. Ветово.

              Приложение

Вносител: д-р М. Мехмед - Председател на ОбС - Ветово

 1. Приемане на решение за провеждане на изнесено заседание на Общински съвет – Ветово извън територията на община Ветово.

Вносител: д-р М. Мехмед - Председател на ОбС - Ветово

 1. Отмяна на Заповед № 473/23.10.2018 г. на кмета на община Ветово.

Вносител: д-р М. Мехмед - Председател на ОбС - Ветово

 1. Разни.
 2. Изказвания на граждани.

 

 

Председател на ОбС:

             /д-р Мехмед Мехмед/

 

Допълнителни докладни след срока

 

           Изключване на ул. „Околчица“, с. Смирненски от Поименния списък на обектите, предвидени за основен ремонт и придобиване на ДМА и НМДА в община Ветово през 2018 г. и прехвърляне на сумата по сметката на кметство Смирненски.

Вносител: д-р М. Мехмед - Председател на ОбС - ВетовоНазад