E-mail: obs_vetovo_2015@abv.bg

тел.: +359 8161 28-00

факс: +359 8161 28-71

моб.: +359 879 508 083

ПРЕДВАРИТЕЛЕН   ДНЕВЕН   РЕД

1. Одобряване на годишен план за ползване на дървесина и списък с отделите и подотделите, предвидени за сеч през 2019 година.

                 Приложение 1

                 Приложение 2

Вносител: д-р М. Мехмед - Председател на ОбС - Ветово

2. Приемане на решение за безвъзмездно осигуряване и предоставяне на дървесина за огрев на религиозни храмове и обществени организации на територията на Община Ветово.

Вносител: д-р М. Мехмед - Председател на ОбС - Ветово

3. Предаване на 2 бр. мотоциклети на РУ – Ветово с договор за послужване.

                Приложение 1

Вносител: д-р М. Мехмед - Председател на ОбС - Ветово

4. Утвърждаване и дофинансиране на маломерна група към филиал „Капанче“, с. Кривня на ДГ „Звънче“, с. Смирненски.

Вносител: д-р М. Мехмед - Председател на ОбС - Ветово

5. Разглеждане на докладна записка от кмета на община Ветово относно „Отпускане на допълнително финансови средства на детски градини (ДГ) Смирненски и Глоджево.“

                Приложение 1

                Приложение 2

Вносител: Г. Григоров – Областен управител на област Русе

6. Разни.

7. Изказвания на граждани.

 

Председател на ОбС:

             /д-р Мехмед Мехмед/

 

Допълнителни докладни след срокаНазад