ПРАВИЛНИК

 

ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ВЕТОВО, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

 

  

МАНДАТ 2015 г. – 2019 г.

 

/приет с Решение №13 по Протокол № 3 от 04.12.2015 г. на Общински съвет – Ветово/

Изтегли

 

/изменен и допълнен с Решение №271 по Протокол № 27 от 27.02.2017 г. на Общински съвет – Ветово/

 Изтегли

 

/изменен с Решение № 14/25.04.2018 г. по адм. дело № 96/2018 г. на Административен съд – Русе/

 Изтегли

 

/изменен и допълнен с Решение № 445 по Протокол № 52 от 29.06.2018 г. на Общински съвет – Ветово/

 Изтегли

 

/изменен с Решение № 30/17.09.2018 г. по адм. дело № 329/2018 г. на Административен съд – Русе/

 Изтегли