E-mail: obs_vetovo_2015@abv.bg

тел.: +359 8161 28-00

факс: +359 8161 28-71

моб.: +359 879 508 083

 

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ, ИКОНОМИКА, ТУРИЗЪМ И ТРАНСПОРТ

1. Нежля Реджебова Ислямова

2. Пламен Иванов Пенчев

3. Гюнейт Исметов Тюлеовлуев

4. Д-р Ибрям Халилов Караманов

5. Димитър Денев Димитров

6. Георги Христов Георгиев

7. Сюлейман Адем Паша

Председател

Зам. Председател

Член

Член

Член

Член

Член

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ, СПОРТ И ОТДИХ

1. Баки Басри Солак

2. Шинасидин Алиев Ферадов

3. Бюлент Руфадов Салимов

4. Недялко Йорданов Христов

5. Мюжген Алиева Ахмедова

Председател

Зам. Председател

Член

Член

Член

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО, ЕКОЛОГИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

1. Д-р Ибрям Халилов Караманов

2. Недялко Йорданов Христов

3. Гюнейт Исметов Тюлеоглуев

4. Георги Христов Георгиев

5. Мюждат Емрединов Бекиров

Председател

Зам. Председател

Член

Член

Член

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ЗАКОННОСТ, ОБЩЕСТВЕН РЕД И СИГУРНОСТ, РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО

1. Димитър Денев Димитров

2. Пламен Иванов Пенчев

3. Баки Басри Солак

4. Бюлент Руфадов Салимов

5. Ердин Еминов Ветовалиев

Председател

Зам. Председател

Член

Член

Член

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА КОНТРОЛ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЯТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

1. Пламен Иванов Пенчев

2. Баки Басри Солак

3. Недялко Йорданов Христов

4. Нежля Реджебова Ислямова

5. Шинасидин Алиев Ферадов

Председател

Зам. Председател

Член

Член

Член

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ЕТИКА И УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

1. Бюлент Руфадов Салимов

2. Димитър Денев Димитров

3. Гюнейт Исметов Тюлеовлуев

4. Неджбидин Ахмед Чакър

5. Паско Иванов Христов

Председател

Зам. Председател

Член

Член

Член

 Назад