E-mail: obs_vetovo_2015@abv.bg

тел.: +359 8161 28-00

факс: +359 8161 28-71

моб.: +359 879 508 083

 

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ, ФИНАНСИ, ИКОНОМИКА, ТУРИЗЪМ И ТРАНСПОРТ

1. Недялка Петрова Паригвоздева

2. Гюнейт Исметов Тюлеовлуев

3. Нежля Реджебова Ислямова

4. Мустафа Сали Яхя

5. Гюрай Мехмедов Хамдиев

6. Идириз Мохаремов Панджаров

7. Яхия Ружди Чаир

Председател

Зам. Председател

Член

Член

Член

Член

Член

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ, СПОРТ И ОТДИХ

1. Баки Басри Солак

2. Шинасидин Алиев Ферадов

3. Исмаил Мехмедов Мустафов

4. Бюлент Руфатов Салимов

5. Мюжген Алиева Ахмедова

Председател

Зам. Председател

Член

Член

Член

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО, ЕКОЛОГИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

1. Гюнейт Исметов Тюлеовлуев

2. Гюрай Мехмедов Хамдиев

3. Исмаил Мехмедов Мустафов

4. Семра Исмаилова Идиризова

5. Недялка Петрова Паригвоздева

Председател

Зам. Председател

Член

Член

Член

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ЗАКОННОСТ, ОБЩЕСТВЕН РЕД И СИГУРНОСТ, РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО

1. Идириз Мохаремов Панджаров

2. Бюлент Руфатов Салимов

3. Баки Басри Солак

4. Недялка Петрова Паригвоздева

5. Наум Василев Наумов

Председател

Зам. Председател

Член

Член

Член

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА КОНТРОЛ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЯТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

1. Нежля Реджебова Ислямова

2. Баки Басри Солак

3. Исмаил Мехмедов Мустафов

4. Мустафа Сали Яхя

5. Шинасидин Алиев Ферадов

Председател

Зам. Председател

Член

Член

Член

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ЕТИКА И УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

1. Бюлент Руфадов Салимов

2. Гюнейт Исметов Тюлеовлуев

3. Идириз Мохаремов Панджаров

4. Исмаил Джеват Селим

5. Сергей Василев Яковлев

Председател

Зам. Председател

Член

Член

Член

 Назад