E-mail: obs_vetovo_2015@abv.bg

тел.: +359 8161 28-00

факс: +359 8161 28-71

моб.: +359 879 508 083


РЕШЕНИЕ №132 Прието с Протокол №11/28.04.2016 год. 

 

Решение:

РЕШЕНИЕ №132

Жалба - кмет Община Ветово

Решение АС - Русе

Относно:

Отпускане на еднократна парична помощ на Найден Андреев Асенов, с постоянен адрес гр. Ветово, ул. „Люлин“ № 11.
Предложение: Предложение по т.31 от Дневния ред
Вносител: Д-р МЕХМЕД МЕХМЕД - Председател на Общински съвет - Ветово

Влязло в

сила на :

 

 16.06.2016 г.

Разгледано на

комисии на :

 21.04.2016 г.Назад